Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 23/09/2022 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh đặt hàng thực hiện từ năm 2022