• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài chính

Ngày bắt đầu: 01/07/2019

Ngày kết thúc: 07/07/2019

Số lượt xem: 543

Góp ý: 0

  

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:     /2019/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày      tháng      năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Thực hiện Văn bản số .. / ...-TTg ngày     tháng    năm 2019 của Thủ tướng Chính Phủ về việc về việc phê duyệt tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình;

Thực hiện Văn bản số ...-BTVTU/...  ngày.../.../2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình;

Thực hiện Văn bản số .../HĐND-TH ngày.../.../2019 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số ...../TT-STC ngày .../.../2019 về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình.

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình.

2. Xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này là xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại các Khoản  2, 3, 4, 5, 6 và 7 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP, gồm có:

a) Xe ô tô có kết cấu đặc biệt (xe chở tiền, xe trang bị phòng thí nghiệm, xe cần cẩu,...).

b) Xe ô tô gắn thiết bị chuyên dùng hoặc xe ô tô được gắn biển hiệu nhận biết theo quy định của pháp luật (xe gắn thiết bị thu, phát vệ tinh, xe phát thanh truyền hình lưu động, xe thanh tra giao thông, xe phục vụ tang lễ,...).

c) Xe ô tô tải.

d) Xe ô tô bán tải.

đ) Xe ô tô trên 16 chỗ ngồi.

e) Xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động, đơn vị sự nghiệp công lập (trừ đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên và chi đầu tư), ban quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước (sau đây gọi là cơ quan, tổ chức, đơn vị) thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình.

2. Tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Nguyên tắc trang bị, bố trí, sử dụng xe ô tô chuyên dùng

1. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị căn cứ vào tiêu chuẩn, định mức này để xây dựng kế hoạch, báo cáo cơ quan có thẩm quyền quyết định việc trang bị, mua sắm, điều chuyển và bố trí xe ô tô chuyên dùng phục vụ công tác.

2. Nghiêm cấm việc sử dụng xe ô tô chuyên dùng vào việc riêng, trao đổi, cho mượn hoặc điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào nếu không được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 4. Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng

1. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng (trừ xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực y tế) trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Thái Bình:

a) Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng theo quy định tại các Khoản  2, 3, 4, 5, 6 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quyết định này.

b) Tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng khác phục vụ nhiệm vụ đặc thù theo quy định tại Khoản 7 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP trang bị cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị được quy định tại Phụ lục 02 ban hành kèm theo Quyết định này.

2. Giá mua xe ô tô chuyên dùng quy định tại Quyết định này là giá mua đã bao gồm các loại thuế phải nộp theo quy định của pháp luật; chưa bao gồm lệ phí trước bạ, lệ phí cấp biển sxe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ liên quan đến việc sử dụng xe. Trường hợp xe ô tô được miễn các loại thuế thì phải tính đủ số thuế được miễn vào giá mua để xác định tiêu chuẩn, định mức.

Điều 6. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày .../.../2019 và thay thế Quyết định số 1249/QĐ-UBND ngày 09/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng.

Điều 7. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Thái Bình; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Bộ Tài chính;

- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;

- TT tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;

- Như điều 6;

- Báo Thái Bình;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình;

- Công báo Thái Bình;

- Lưu: VT, KT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH Đặng Trọng Thăng

 

 

 

 

 

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm