• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Cơ quan soạn thảo: Sở Tài nguyên và Môi trường

Ngày bắt đầu: 12/08/2021

Ngày kết thúc: 25/08/2021

Số lượt xem: 90

Góp ý: 0

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3424/UBND-NNTNMT ngày 06/8/2021 về việc góp ý dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4399/BTNMT-TCBHĐVN ngày 05/8/2021.

Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị đăng tải Dự thảo Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (đính kèm) lên Cổng TTĐT tỉnh đến hết ngày 25/8/2021 để các sở, ban ngành, đơn vị, tổ chức, cá nhân tham gia ý kiến góp ý Dự thảo. Mọi thông tin góp ý đề nghị gửi về địa chỉ email: chicucbienthaibinh@gmail.com.


* Dự thảo Nghị quyết chiến lược (Xem tại đây)

* Báo cáo thuyết minh Chiến lược (Xem tại đây)

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm