• :
  • :
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nƣớc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2022 - 2025

Cơ quan soạn thảo: Sở Lao động và Thương binh xã hội

Ngày bắt đầu: 25/09/2023

Ngày kết thúc: 25/10/2023

Số lượt xem: 150

Góp ý: 0

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm