• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Nghị quyết văn bản quy phạm pháp luật của HĐND tỉnh lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

Lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo

Cơ quan soạn thảo: Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày bắt đầu: 10/06/2022

Ngày kết thúc: 24/06/2022

Số lượt xem: 68

Góp ý: 0

* Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số mức hỗ trợ thực hiện Nghị định số 105/2020/NĐ-CP ngày 08/9/2020 của Chính phủ về chính sách phát triển giáo dục mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Xem tại đây)

* Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình. (Xem tại đây)

* Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông (Xem tại đây)

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm