• :
  • :
mic
Dự thảo

Dự thảo Quyết định và Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan soạn thảo: Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ngày bắt đầu: 18/08/2021

Ngày kết thúc: 18/09/2021

Số lượt xem: 109

Góp ý: 0

Thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết số 121/2020/QH14 ngày 19 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội về việc tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em (Quyết định số 1472/QĐ-TTg); Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Kiến nghị, đề xuất của Đoàn Giám sát Quốc Hội tại Báo cáo kết quả giám sát số 64/BC-ĐGS ngày 14 tháng 01 năm 2021 và Kế hoạch số 39/KH-UBND về việc thực hiện Quyết định số 1863/QĐ- TTg ngày 23/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chồng bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã xây dựng Dự thảo Quyết định và Quy trình phối hợp hỗ trợ, can thiệp, xử lý đối với các trường hợp trẻ em bị xâm hại trên địa bàn tỉnh.

Nhằm thực hiện đúng theo quy trình Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông đăng tải toàn văn các dự thảo văn bản lên cổng thông tin điện tử tỉnh Thái Bình để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến theo quy định của pháp luật.


Nội dung dự thảo xem tại đây

Văn bản dự thảo mới
Bài viết được quan tâm