• :
  • :
mic

Năm 2021

Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Thực hiện hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật

Ngay từ đầu năm, để lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn tỉnh, Sở Tư pháp đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các kế hoạch, công văn về phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020, về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên ...

Năm 2020

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Xác định công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật có vai trò quan trọng đưa chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, năm 2020, tỉnh Thái Bình đã triển khai nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng. Từ đó, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nhận ...
Hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2020

Hưởng ứng ngày Pháp luật năm 2020

Ngày 9/11 hàng năm là ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Ngày Pháp luật được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp, pháp luật, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho người dân trong xã hội. Đồng thời, tăng cường nhận thức của người dân về vai trò của luật pháp trong đời sống, tăng ...
Bộ Tư Pháp tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Bộ Tư Pháp tổ chức cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người”

Cuộc thi nhằm cung cấp kiến thức về một số lĩnh vực pháp luật thiết thực với cuộc sống người dân; khuyến khích, phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành và bảo vệ pháp luật trong các tầng lớp nhân dân, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm ...
Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 6/10/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch số 1521/QĐ-TTg thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp ...
Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

Nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật

6 tháng đầu năm 2020, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong tỉnh được triển khai thực hiện có nền nếp, đồng bộ theo chương trình, kế hoạch đã đề ra và có trọng tâm, trọng điểm, bám sát và phục vụ kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị ở địa ...
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 18.564
Hôm qua : 26.875
Bài viết được quan tâm