• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Kế hoạch hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình vừa ban hành Kế hoạch hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Thái Bình vừa ban hành Kế hoạch hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022.

Kế hoạch được ban hành nhằm triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ, quyền hạn được giao của Hội đồng; tạo sự chuyển biến cơ bản và nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức thành viên Hội đồng và trách nhiệm từng thành viên của Hội đồng trong tổ chức triển khai các nhiệm vụ của Hội đồng, đẩy mạnh công tác PBGDPL của từng cơ quan, tổ chức.

Các Nội dung hoạt động của Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022 bao gồm: 

1. Xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động PBGDPL năm 2022 của Hội đồng

2. Chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật gắn với xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; Triển khai các giải pháp thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh về phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân; Kế hoạch số 259/KH-TU ngày 03/8/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW; Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1521/QĐ-TTg

4. Tư vấn, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai tổ chức thực hiện Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, bảo đảm thiết thực,  hiệu quả 

5. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành; chỉ đạo, hướng dẫn củng cố kiện toàn mạng lưới Tổ hoà giải và đội ngũ hoà giải viên

6. Quán triệt, phổ biến, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và triển khai thực hiện tiêu chí tiếp cận pháp luật theo Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg ngày của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Thông tư số 09/2021/TT-BTP ngày 15/11/2021 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành Quyết định số 25/2021/QĐ-TTg; chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

7. Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các giải pháp thu hút sự tham gia của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong thực hiện PBGDPL; huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia công tác PBGDPL

8. Nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL

9. Kiểm tra và chỉ đạo, hướng dẫn công tác tự kiểm tra công tác PBGDPL,hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tại một số sở, ngành,  địa phương

10. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương và Ủy ban nhân dân tỉnh

11. Tổ chức các phiên họp Hội đồng để sơ kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng trong 06 tháng đầu năm 2022 và tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng năm 2022; đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng.


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2022

Năm 2021

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17.571
Hôm qua : 18.701
Bài viết được quan tâm