Ngày 13/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 945/QĐ-UBND Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm tập trung thiết bị nội thất đợi 1 năm 2021

Video