Công văn số 35/CV-TT ngày 14/09/2022 của Trung tâm tư vấn và Dịch vụ tài chính, Sở Tài Chính về việc Công khai danh sách nhà thầu trúng thầu và thỏa thuận khung các gói thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung đợt 2- 2022 tỉnh Thái Bình

Công văn số 16/CV_TT ngày 20/5/2022 của Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính về việc công khai danh sách nhà thầu trúng thầu và thỏa thuận khung các gói thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung đợt 1-2022 tỉnh Thái Bình.

Công văn số 102/TTĐK-KT ngày 02/12/2019 của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới về việc công bố thông tin bán đấu giá cổ phần lần đầu Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình

Công văn số 98/TTĐK-KT ngày 27/11/2019 của Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới về việc công bố thông tin về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa; thông báo chào bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình

Video