Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 27/10/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Công khai danh sách nhà thầu trúng thầu và thỏa thuận khung gói thầu số 01: Mua sắm tập trung thiết bị tin học, máy văn phòng năm 2023

Công khai danh sách nhà thầu trúng thầu và thỏa thuận khung gói thầu số 01: Mua sắm tập trung thiết bị tin học, máy văn phòng năm 2023

Công khai danh sách nhà thầu trúng thầu và Thỏa thuận khung gói thầu số 02: Mua sắm tập trung thiết bị nội thất văn phòng và đồ chơi ngoài trời cho giáo dục mầm non năm 2023

Công khai KHLCNT các gói thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2023 tỉnh Thái Bình

Công văn số 35/CV-TT ngày 14/09/2022 của Trung tâm tư vấn và Dịch vụ tài chính, Sở Tài Chính về việc Công khai danh sách nhà thầu trúng thầu và thỏa thuận khung các gói thầu mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung đợt 2- 2022 tỉnh Thái Bình

Video