Là tỉnh ven biển thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, những năm qua, Thái Bình đã có những bước chuyển mới, kinh tế tăng trưởng khá và toàn diện trên các lĩnh vực, tạo được dấu ấn nổi bật: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016 - 2020 khoảng 9%/năm, trong đó năm ...