07/NQ-HĐND
Nghị quyết thông qua Đề án di chuyển các cơ sở sản xuất, kinh doanh; trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị.
21/05/2022
56/NQ-HĐND
Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng Trung tâm giám sát điều hành Đô thị thông minh và xây dựng phần mềm nền tảng Đô thị thông minh (SCP) tỉnh Thái Bình.
17/10/2021
2148/QĐ-UBND
Về việc thành lập di chuyển cơ sở sản xuất, kinh doanh, Trụ sở cơ quan, đơn vị và một số điểm dân cư khu vực ven sông Trà Lý thuộc địa bàn thành phố Thái Bình để phát triển đô thị
01/09/2021
Lượt truy cập hiện tại : 4
Hôm nay : 211
Năm 2024 : 138.836