CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA

Mục tiêu giai đoạn 2016 – 2020: Cả nước giảm tỷ lệ hộ nghèo 1% - 1,5%/năm

Quyết định số 1722/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ về phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 đặt ra mục tiêu của giai đoạn 2016-2020 góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1% - 1,5%/năm (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3% - 4%/năm) theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 – 2020.

Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1722/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Các chỉ tiêu giảm nghèo cần đạt được đến năm 2020

Phấn đấu 50% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP; 30% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 20 - 30% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn là một trong những chỉ tiêu cần đạt đến năm 2020 trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 mà Chính phủ phê duyệt.

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là nội dung tiểu dự án 2 trong Dự án 1 Chương trình 30a của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo

Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo là nội dung tiểu dự án 3 trong Dự án 1 Chương trình 30a của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

Hỗ trợ cho lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài là nội dung tiểu dự án 4 trong Dự án Chương trình 30a của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

VIDEO