Câu hỏi: Ban giảm nghèo của xã ai ra Quyết định thành lập? Thành phần Ban giảm nghèo của xã gồm những ai? Văn bản nào quy định cụ thể việc này?

Trả lời:

Về việc thực hiện thông tư 24/2014/TT-LDTBXH và phiếu B

- Hiện nay (tháng 10/2014) địa phương tôi đang thực hiện rà soát hộ nghèo, cận nghèo theo thông tư số 24 (hiệu lực tháng 11/2014), tuy nhiên về các biểu tổng hợp do không được tập huấn và không có văn bản hướng dẫn nhập biểu, nên hiện nay địa phương tôi đang vướng mẫu số 04 không biết nhập như thế nào, cụ thể là cột 6, cột 8 và cột 12; Mẫu số 05 theo tôi nên lấy theo phiếu C hoặc sửa phiếu C cho đồng nhất với biểu tổng hợp (điều tra 01 kiểu, tổng hợp 01 kiểu). - Địa phương tôi là 01 trong 62 huyện nghèo của cả nước, thực hiện chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững: trong năm 2013 một số xã trên địa phương tôi được một doanh nghiệp cho 15 triệu đồng/hộ nghèo để phát triển kinh tế, tuy nhiên hiện nay địa phương tôi đang khảo sát hộ nghèo sở LĐ-TBXH tỉnh yêu cầu các huyện đưa số tiền 15 triệu đồng vào thu nhập của hộ ở mục 8 "Các khoản thu khác: Quà tặng, tiền gửi về từ bên ngoài" thuộc phiếu B, vô hình chung các hộ từ 3 nhân khẩu trở xuống đều thoát nghèo kể cả hộ người cao tuổi đơn thân, hộ tàn tật, tâm thần... liệu như thế đã giảm nghèo bền vững: 15trđ/3 khẩu/12 tháng = 416.666 đồng =>hộ cận nghèo.

Video