Ngày 25/4/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 467/QĐ-TTg về việc tích hợp các chính sách hỗ trợ thông tin, tuyên truyền cho hộ nghèo, đồng bào dân tộc ít người, miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo.

Ngày 17/10/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai hoạt động Giảm nghèo về thông tin năm 2018 thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
Ngày 19/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3330/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.
Ngày 12/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND về quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn nhân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Thực hiện sự chỉ đạo của Chỉnh phủ, các Bộ, ngành TW, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh về tổ chức thực hiện các hoạt động trong chương trình giảm nghèo năm 2017, các sở, ban, ngành đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo.
Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 12/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn nhân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Ngày 04/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3169/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 24/6/2015 của UBND tỉnh về việc mức giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Video