A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chuyển biến sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII), việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh đã đi sâu vào thực tiễn cuộc sống với nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả thiết thực.

Hệ thống giao thông của xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) được đầu tư đồng bộ.

Những năm qua, xã Tây Giang (Tiền Hải) luôn chú trọng đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, coi đây là yếu tố quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo địa phương thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ. 

Theo đồng chí Tạ Văn Tình, Bí thư Đảng ủy xã: Hàng năm Đảng ủy đều chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên đăng ký nội dung cụ thể học và làm theo gương Bác; đồng thời, tổ chức cho các chi bộ, đoàn thể, cá nhân người đứng đầu mỗi tổ chức đăng ký thi đua; lượng hóa việc “làm theo” thành các tiêu chí cụ thể, đánh giá kết quả theo thang điểm 100, coi đây là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại tập thể, cá nhân hàng năm. Nhờ vậy, ý thức tự giác trong thực thi công vụ, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên được nâng lên rõ rệt, việc học và làm theo gương Bác đã trở thành việc làm thường xuyên trong Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. 5 năm qua, Đảng bộ xã đều đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; kinh tế phát triển; đời sống nhân dân được nâng lên, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 58 triệu đồng.

Cùng với xã Tây Giang, việc học và làm theo gương Bác thời gian qua đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác của nhiều cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, các tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Bác. Những nội dung đăng ký làm theo của các tập thể đều cụ thể, bám sát yêu cầu công việc và gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm, khó khăn, vướng mắc cần tập trung giải quyết cũng như trách nhiệm của tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Nội dung đăng ký của cá nhân đa số đều gắn với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, hướng trọng tâm vào giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; đổi mới lề lối, phong cách, tác phong công tác... Việc xây dựng kế hoạch đăng ký “làm theo” và kết quả “làm theo” được xác định là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét, phân loại tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức hàng năm. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị đã có cách làm sáng tạo như: xây dựng sổ vàng học tập và làm theo lời Bác, bản đăng ký thi đua làm theo lời Bác, sổ tu dưỡng đảng viên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... Qua đó góp phần nâng cao hiệu quả thực thi công vụ, đạo đức, lối sống của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức; đồng thời, kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ.

Việc xây dựng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác thời gian qua được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng. Thông qua các phong trào thi đua yêu nước, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, cơ quan, đơn vị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến. Mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng từ 1 - 2 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đăng ký với cấp ủy để theo dõi, giám sát. Ban thường vụ cấp ủy có trách nhiệm quan tâm, theo dõi quá trình thực hiện cũng như tiêu chí phấn đấu của các điển hình tiên tiến để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình. Vì vậy, việc học và làm theo gương Bác gắn với các phong trào thi đua yêu nước đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong mọi ngành, mọi giới và các tầng lớp nhân dân, có sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội. 

Từ các phong trào thi đua yêu nước, thi đua học tập và làm theo lời Bác dạy đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo. 5 năm qua, các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã xây dựng, triển khai hàng trăm phong trào, cuộc vận động, các mô hình, điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến rõ nét trong thực hiện các nhiệm vụ. Những năm qua, kinh tế của tỉnh luôn đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân 5 năm (2016 - 2020) tăng 8,7%/năm, vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện và nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng 1,7 - 1,8 lần so với năm 2015. Hết năm 2019, Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt 3 năm so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Đặc biệt, năm 2020, trong bối cảnh nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, kinh tế của tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng dương. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Quốc phòng - an ninh tiếp tục được giữ vững. Đây chính là tiền đề quan trọng cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp trong những năm tiếp theo.

Đồng chí Đoàn Hữu Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Thái Thụy

Học và làm theo gương Bác bằng những việc làm thiết thực, thời gian qua, cán bộ, đảng viên huyện Thái Thụy đã nâng cao ý thức trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; thực hành tiết kiệm trong cơ quan và ở gia đình, gương mẫu không uống rượu, bia khi tham gia giao thông và trong giờ hành chính; tích cực xây dựng cảnh quan môi trường công sở sạch đẹp, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, sửa đổi lề lối làm việc. Phong trào bảo vệ môi trường, trồng hoa, cây cảnh lan tỏa đến từng gia đình, ngõ xóm, các con đường hoa thay thế cỏ dại được đảng viên và nhân dân hưởng ứng chăm sóc tạo môi trường cảnh quan sáng, xanh, sạch, đẹp. Nhiều địa phương thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, xây cất mồ mả.
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ)

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, 5 năm qua, cấp ủy, chính quyền cùng các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến thôn đã tích cực xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực. Toàn xã đã xây dựng được 23 mô hình tiêu biểu, trong đó có 11 mô hình về phát triển kinh tế, 9 mô hình về xây dựng đời sống văn hóa, 3 mô hình thiện nguyện... với 63 tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng. Ngoài ra, chúng tôi chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về các gương người tốt, việc tốt, các cá nhân, tập thể tiêu biểu trên các lĩnh vực, từ đó tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 

Tác giả: https://baothaibinh.com.vn/tin-tuc/33/127858/chuyen-bien-sau-5-nam-thuc-hien-chi-thi-so-05-ct-tw
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết