A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cuộc thi trực tuyến "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021

Ngày 05/4/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kế hoạch số 336/KH-BGDĐT về việc tổ chức cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2021.

 

Tổ chức cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa góp phần tạo nên một đợt sih hoạt chính trị sâu rộng trong toàn ngành giáo dục nhằm đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII; góp phần thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 4/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường triển khai cuộc thi sâu rộng đến toàn thể học sinh, sinh viên, cán bộ quản lý, giáo viên trẻ, đoàn viên, thanh niên ở trong nước và lưu học sinh Việt Nam ở nước ngoài.

Các nhà trường và cơ sở giáo dục, đào tạo chủ động tuyên truyền và tổ chức cho các tập thể và cá nhân tham gia để cuộc thi lan tỏa và thu hút các thí sinh.

Các sở giáo dục và đào tạo, các nhà trường có trách nhiệm chủ trì thành lập Ban tổ chức cuộc thi; hướng dẫn học sinh, sinh viên, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi; thường xuyên rà soát, xác minh thông tin thí sinh để bảo đảm tính công bằng và quyền lợi của thí sinh.

Nội dung cuộc thi tập trung tuyên truyền về những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với thế hệ trẻ; tư tưởng Hồ Chí Minh về sự nghiệp giáo dục; những bài học về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nội dung cơ bản trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; những thành tựu trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là trong 35 năm đổi mới; những chủ trương lớn trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tư tưởng Hồ Chí Minh với biển, đảo Việt Nam. Những nội dung cơ bản của chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác chuẩn bị cuộc thi được tiến hành từ tháng 4 đến tháng 8/2021.


Tác giả: Quang Anh
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết