Giờ học chuyên đề toàn tỉnh 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh