Ngày 19/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1274/QĐ-TTg ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ngày 10/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 357/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đây là một trong các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 vừa được Văn Phòng Chính phủ  ban hành tại Thông báo số 449/TB-VPCP.

Ngày 11/9/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 6638/BNN-VPĐP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ban hành tiêu chí và chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngày 09/9/2019, Văn Phòng Chính phủ có Thông báo số 319/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ giai đoạn 2010-2020

Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 19/4/2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh danh mục và khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã, phường thuộc thành phố Thái Bình
Ngày 28/11/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3095/QĐ-UBND Phê duyệt bổ sung 7.485,6 tấn khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho 20 xã chưa về đích thuộc thành phố Thái Bình và các huyện: Kiến Xương, Tiền Hải, Vũ Thư, Đông Hưng, với tổng khối lượng 7.485,6 tấn.
Ngày 06/10/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2616/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung 3.045,6 tấn xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện Kiến Xương, Tiền Hải và Vũ Thư.
Ngày 28/8/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2283/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung 7.516,7 tấn khối lượng xi măng hỗ trợ xây dựng công trình kết cấu hạ tầng nông thôn mới đối với các công trình nhóm 1 cho các xã chưa về đích thuộc các huyện: Thái Thụy, Vũ Thư và Đông Hưng.