Ngày 19/8/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1274/QĐ-TTg ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.

Quyết định 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm

Ngày 10/3/2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 357/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch triển khai Kết luận số 54-KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Đây là một trong các nội dung kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 – 2020 vừa được Văn Phòng Chính phủ  ban hành tại Thông báo số 449/TB-VPCP.

Ngày 11/9/2019 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Công văn số 6638/BNN-VPĐP gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc ban hành tiêu chí và chỉ đạo thực hiện xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngày 09/9/2019, Văn Phòng Chính phủ có Thông báo số 319/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) vùng Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ giai đoạn 2010-2020

Ngày 28/3/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT quy định chi tiết tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015
Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu(16/05/2014)
Quyết định số 639 QÐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
Thông báo số 3/31/2014 ngày 31/03/2014 về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp tổng kết công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014
Công văn số 938/BNN-VPĐP ngày 18/3/2014 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn