Văn bản Trung ương NTM

Thực hiện tiêu chí Thông tin và truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020

Ngày 28/3/2017, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 441/QĐ-BTTTT quy định chi tiết tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Quyết định số 2001/QĐ-TTg ngày 20/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc thưởng công trình phúc lợi cho các địa phương có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015

Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Quyết định số 721/QĐ-TTg ngày 16/05/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thưởng công trình phúc lợi cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới tiêu biểu(16/05/2014)

Quyết định số 639 QÐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2014

Quyết định số 639 QÐ-TTg ngày 05 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Chương trình công tác năm 2014 của Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Thông báo số 3/31/2014 ngày 31/03/2014

Thông báo số 3/31/2014 ngày 31/03/2014 về Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp tổng kết công tác của Ban chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2014

VIDEO NÔNG THÔN MỚI