Kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái bình tháng 10 năm 2018 25/10/2018
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái bình tháng 9 năm 2018 10/10/2018
Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 8 năm 2018. 21/09/2018
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 7 năm 2018 19/07/2018
Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 6 năm 2018 17/07/2018
Thông báo kết quả quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 5/2018 05/06/2018
Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 4 năm 2018 27/04/2018
Thông báo kết quả Quan trắc môi trường tỉnh Thái Bình tháng 3 năm 2018 12/04/2018