Bảng tổng hợp tiến độ các dự án công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình tính đến Tháng 7/2015 21/07/2015
Bảng tổng hợp tiến độ các dự án công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình tính đến Tháng 6/2015 27/05/2015
Bảng tổng hợp tiến độ các dự án công trình cấp nước sạch nông thôn tỉnh Thái Bình tính đến Tháng 3/2015 12/03/2015