Về việc tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện đấu nối sử dụng nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước mặt, cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân 16 xã Quỳnh Giao, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hải, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Khê, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Sơn, Quỳnh Châu, Quỳnh Nguyên, Quỳnh Bảo, Quỳnh Hưng, Quỳnh Xá, Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thanh Sơn