Về việc tiếp tục tập trung đẩy mạnh thực hiện đấu nối sử dụng nước sạch sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà máy xử lý nước mặt, cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân 16 xã Quỳnh Giao, Quỳnh Hồng, Quỳnh Hoa, Quỳnh Hải, Quỳnh Mỹ, Quỳnh Hoàng, Quỳnh Lâm, Quỳnh Khê, Quỳnh Ngọc, Quỳnh Sơn, Quỳnh Châu, Quỳnh Nguyên, Quỳnh Bảo, Quỳnh Hưng, Quỳnh Xá, Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ của Công ty TNHH MTV kinh doanh nước sạch Thanh Sơn
Về chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn