• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao

Ngày 25/02/2021 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1250/VPCP-KSTT về việc triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Ngày 25/02/2021 Văn phòng Chính phủ đã ban hành Công văn số 1250/VPCP-KSTT về việc triển khai nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo đó, để bảo đảm triển khai hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đề nghị các bộ, cơ quan, địa phương tập trung tăng cường họp trực tuyến theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước; phối hợp với Văn phòng Chính phủ trong tổ chức kết nối các phiên họp, cuộc họp của Lãnh đạo Chính phủ đến các bộ, cơ quan, địa phươngmở rộng phạm vi triển khai Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ; bảo đảm kinh phí, bố trí trang thiết bị, đường truyền và triển khai kết nối với hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng phục vụ các cuộc họp; mở rộng ứng dụng họp trực tuyến trong điều hành công việc.

Về đẩy mạnh xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước: các Bộ, cơ quan, địa phương thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý văn bản, hồ sơ công việc trên môi trường mạng tại Văn bản thông báo số 8363/VPCP-KSTT ngày 17/9/2019, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại Văn bản thông báo số 11796/VPCP-KSTT ngày 26/12/2019 về gửi, nhận văn bản điện tử; thực hiện theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 807/VPCP-KSTT ngày 01/02/2021 về việc tăng cường gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan hành chính nhà nước nhằm phòng, chống dịch COVID-19.

Tăng cường triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, ứng dụng chữ ký số cá nhân, bảo đảm đạt tỷ lệ được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, cụ thể: tỷ lệ các vụ, cục và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xử lý văn bản, hồ sơ công việc (trừ hồ sơ mật) trên môi trường mạng đạt 100%; tỷ lệ các sở, ngành và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đạt 100% và tỷ lệ các phòng, ban và tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện đạt 80%.

Về đẩy mạnh giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo hướng cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí, giảm tiếp xúc trực tiếp, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, bảo đảm tổ chức triển khai đạt mục tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP, cụ thể: Bộ, cơ quan, địa phương tập trung nguồn lực nâng tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các bộ, cơ quan, địa phương lên Cổng Dịch vụ công quốc gia tăng thêm so với năm 2020 là 20%; tỷ lệ thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia trên tổng, số giao dịch thanh toán của dịch vụ công đạt 25 %; tỷ lệ thủ tục hành chính có yêu cầu nghĩa vụ tài chính được thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 50%; 100% kết quả xử lý hồ sơ được đồng bộ đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; 100% hồ sơ của hệ thống một cửa điện tử của bộ, cơ quan, địa phương được đồng bộ trạng thái trên Cổng Dịch vụ công quốc gia phục vụ việc theo dõi, giám sát, đánh giá.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp thanh toán trực tuyến đối với các khoản thuế nội địa trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%; Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp thanh toán viện phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 50% số lượng  các bệnh viện từ hạng 2 trở lên; Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các cơ quan liên quan tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp thanh toán học phí trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 30 % số lượng các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai cung cấp dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính bảo đảm đạt 35% số lượng đơn vị cấp xã trên địa bàn tỉnh.

Các Bộ, cơ quan ngang Bộ kịp thời công bố và cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính các thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ để làm cơ sở cho các địa phương công bố, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết trên địa bàn. Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan truy cập Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính để rà soát, kịp thời bổ sung, chỉnh sửa các Danh mục dùng chung của Cổng Dịch vụ công quốc gia. Xử lý dứt điểm các phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Về triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 2025: các Bộ, cơ quan ngang bộ và Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống kê, tính toán chi phí tuân thủ, cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tại các văn bản đang có hiệu lực thi hành trên phần mềm theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 9568/VPCP-KSTT ngày 16/11/2020 ban hành Sổ tay hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP; ban hành Kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh năm 2021; trình Thủ tướng Chính phủ Phương án cắt giảm, đơn giảm hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh đúng thời hạn, đáp ứng mục tiêu, yêu cầu của Chính phủ; tăng cường đối thoại, tham vấn, tiếp thu ý kiến của các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với HĐKD để kịp thời sửa đổi hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi các quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, người dân.

Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thường xuyên đối thoại, lấy ý kiến các các tổ chức, hiệp hội, doanh nghiệp về quy định không còn phù hợp, gây cản trở, khó khăn cho hoạt động kinh doanh; tổng hợp phản ánh, kiến nghị của doanh nghiệp, người dân để gửi các bộ, cơ quan và Văn phòng Chính phủ; đồng thời, tích cực tham gia góp ý phương án cắt giảm, đơn giản hóa các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh của các Bộ, cơ quan để cải thiện môi trường kinh doanh.

Về triển khai kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu báo cáo, chỉ tiêu kinh tế xã hội phục vụ chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ dựa trên dữ liệu số: các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung triển khai nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ, Quyết định số 293/QĐ-TTg ngày 24/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ kết nối Hệ thống thông tin báo cáo, hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành của cơ quan mình với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; triển khai các chế độ báo cáo, chỉ tiêu kinh tế - xã hội trên Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia, kết nối với Trung tâm thông tin chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu đã được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn tỉnh, thành phố cung cấp đầy đủ, kịp thời dữ liệu theo yêu cầu tại các Công văn số: 7798/VPCP-KSTT ngày 18/9/2020 và 10362/VPCP-KSTT ngày 10/12/2020 của Văn phòng Chính phủ để phục vụ các phiên họp thường kỳ của Chính phủ và hoạt động chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; phối hợp với Văn phòng Chính phủ kiểm tra, đối soát dữ liệu khi phát hiện sai sót; tổ chức kết nối các thông tin, dữ liệu của Trung tâm phục vụ hành chính công với Trung tâm thông tin, chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2021 phục vụ giám sát, đánh giá tỷ lệ các bộ, cơ quan, địa phương triển khai nhiệm vụ đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính được giao tại Nghị quyết số 01/NQ-CP.


Tác giả: Vũ Minh
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16.799
Hôm qua : 41.234
Tin liên quan

Năm 2021

Bài viết được quan tâm