• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

10 năm thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TW, ngày 09-12-2009 của Ban Bí thư về hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Trong những năm qua, hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của tỉnh Thái Bình đạt được những kết quả đáng khích lệ.

 

Trong những năm qua, hoạt động hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của tỉnh Thái Bình đạt được những kết quả đáng khích lệ. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thiện cơ bản về bộ máy cán bộ làm công tác đối ngoại; kịp thời xây dựng và ban hành các văn bản hướng dẫn về công tác hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc độc lập về chủ quyền và định hướng xã hội chủ nghĩa, Ủy ban nhân dân tỉnh đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế, tích cực thực hiện chính sách đối ngoại theo phương châm đa dạng hoá, đa phương hoá của Đảng và Nhà nước, nhằm góp phần nâng cao vị thế Việt Nam nói chung và tỉnh Thái Bình nói riêng. Bên cạnh đó, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc kiện toàn về số lượng, bảo đảm các điều kiện hoạt động của bộ máy xây dựng và thi hành pháp luật của địa phương. Đến nay, đội ngũ cán bộ pháp chế đang được kiện toàn, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, tham mưu tốt cho lãnh đạo trong việc xây dựng, đàm phán, ký kết, thực hiện các chương trình, dự án... với nước ngoài.

Về xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về quan hệ hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp: nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 22/CT-UBND, ngày 07/12/2015 về việc triển khai thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 27/CT-UBND, ngày 22/11/2017 về nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình; Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND, ngày 09/12/2016 ban hành Quy chế phối hợp trong công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Công tác xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh Thái Bình trong những năm qua đã đi vào nề nếp, được thực hiện nghiêm túc, tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015. Đảm bảo các văn bản được ban hành theo đúng quy định của pháp luật, phát huy dân chủ và đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý nhà nước ở địa phương. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định 588/QĐ-UBND, ngày 26/02/2018 ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn tỉnh Thái Bình kỳ 2014 – 2018 và Quyết định số 618/QĐ-UBND, ngày 01/03/2019 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình kỳ 2014 -  2018, trong đó, tổng số văn bản là đối tượng được hệ thống hóa 1827 văn bản.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Tư pháp chủ trì phối hợp với các sở, ngành có liên quan thường xuyên thực hiện việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật nói chung và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quan hệ hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp nói riêng. Từ khi Chỉ thị số 39-CT/TW được ban hành, ở tỉnh Thái Bình không ban hành văn bản quy phạm pháp luật nào có liên quan đến quan hệ hợp tác với nước ngoài về pháp luật, cải cách hành chính và cải cách tư pháp. Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật, hiệp định tương trợ tư pháp theo yêu cầu của Bộ Công an và Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Viện kiểm sát tỉnh là đầu mối tiếp nhận, xử lý hồ sơ, công văn liên quan đến yêu cầu tương trợ tư pháp năm 2007 có hiệu lực từ tháng 7/2008 thì số lượng yêu cầu tương trợ tư pháp về hình sự có xu hướng tăng, năm sau cao hơn năm trước. Qua đó, kịp thời phát hiện các quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực hoặc không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội để kịp thời đình chỉ việc thi hành, bãi bỏ, thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Thời gian qua, tỉnh Thái Bình không tiếp nhận chương trình, dự án và các hoạt động theo yêu cầu của việc hợp tác nước ngoài về pháp luật, cải cách tư pháp, cải cách hành chính mà chủ yếu là các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hoặc các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm với các đối tác nước ngoài. Song trong quá trình tổ chức thực hiện Tỉnh ủy, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh đã chú trọng việc tuyển chọn, phân công cán bộ có năng lực, trình độ và bản lĩnh chính trị để tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, hội nghị, hội thảo... Đồng thời, xác định rõ thành phần, đối tượng tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng hoặc các hội nghị, hội thảo trao đổi kinh nghiệm với các đối tác nước ngoài. Phổ biến, quán triệt cho cán bộ, công chức khi tham gia các hoạt động hợp tác với nước ngoài hiểu rõ và thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu của việc hợp tác.

Tỉnh Thái Bình cũng đã thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo, thẩm định, đánh giá đúng kết quả hợp tác trên từng lĩnh vực; cập nhật, phổ biến và đưa vào ứng dụng kịp thời các tri thức, kinh nghiệm tốt thu nhận được trong quá trình hợp tác. Tổng kết kịp thời các mô hình thí điểm, nhân rộng các mô hình có hiệu quả, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội và việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở nước ta.

Có thể nói, qua 10 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW ngày 09/12/2009 của Ban Bí thư, công tác xây dựng, ban hành văn bản, cải cách hành chính, cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh đã đi vào nền nếp, có nhiều tiến bộ và chuyển biến cơ bản; nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ và nhân dân đã được nâng lên. Nhiều kết quả từ các hoạt động hợp tác đã hỗ trợ hiệu quả cho việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh đặc biệt là trong công tác cải cách pháp luật, cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

                                                                                                                           Quỳnh Anh


Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 17.398
Hôm qua : 19.982
Tin liên quan

Năm 2019

Bài viết được quan tâm