• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Nghị quyết số 07 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Sáng 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ của tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo.

Sáng 28/8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ của tỉnh học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư (khóa XII) và Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 14/6/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu và quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị; Kết luận số 66-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; trưởng, phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Trường Chính trị tỉnh và các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh; các đồng chí ủy viên ban thường vụ các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy…

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh quán triệt nội dung Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo. Ảnh: Thành Tâm 

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Vừa qua, trung ương và tỉnh đã ban hành một số nghị quyết, kết luận, chỉ thị trong đó có nhiều nội dung quan trọng, cấp bách. Việc tổ chức hội nghị nhằm kịp thời triển khai, quán triệt nội dung của các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của trung ương và của tỉnh, từ đó tạo nhận thức thống nhất và quyết tâm cao trong hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị, để việc triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị đạt được kết quả tốt. Đồng chí đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, học tập nghiêm túc, lĩnh hội đầy đủ nội dung cơ bản các kết luận, chỉ thị, nghị quyết. Sau hội nghị, đồng chí đề nghị mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể phù hợp với địa phương, đơn vị mình và triển khai thực hiện đạt kết quả tốt nhất. Đồng chí giao Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan của Tỉnh ủy chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát tinh thần, ý thức học tập của đại biểu báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ quán triệt các Kết luận của Ban Bí thư. Ảnh: Thành Tâm 

Cũng tại hội nghị, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trực tiếp quán triệt các nội dung Nghị quyết số 50-NQ/TW ngày 20/8/2019 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030; Kết luận số 66-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 22/7/2019 về tăng cường thu hút đầu tư, quản lý đầu tư trong các khu, cụm công nghiệp và khu kinh tế Thái Bình. 

Quán triệt Nghị quyết số 50-NQ/TW, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 5 quan điểm chỉ đạo, các mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và 7 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu. Theo đó, việc xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về đầu tư nước ngoài phải phù hợp xu hướng phát triển, tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế và hài hòa với các cam kết quốc tế, bảo đảm sự đồng bộ, nhất quán, công khai, minh bạch và tính cạnh tranh cao. Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư nước ngoài có chọn lọc, lấy chất lượng, hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. Ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu… 

Về Kết luận số 66-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh 10 yêu cầu, cụ thể: Khẩn trương chấn chỉnh và tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai trong các khu cụm, công nghiệp, khu kinh tế Thái Bình bảo đảm sử dụng đúng mục đích và có hiệu quả; rà soát điều chỉnh quy hoạch các khu, cụm công nghiệp tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế; quản lý chặt chẽ việc chuyển nhượng, chuyển đổi dự án sáu khi được chấp thuận đầu tư; thực hiện nghiêm túc hiệu quả công tác giám sát đầu tư; không thu hút đầu tư bằng mọi giá; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm 

Quán triệt nội dung Nghị quyết số 07-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là nghị quyết chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm khai thác, phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, lợi thế của tỉnh trong phát triển chăn nuôi đại gia súc, góp phần thúc đẩy chuyển đổi cơ cấu ngành chăn nuôi, cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng hiệu quả, bền vững và chuyển đổi sinh kế cho người chăn nuôi. 

Bên cạnh quán triệt các nội dung cơ bản trong Nghị quyết, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh 6 nhiệm vụ cần triển khai thực hiện ngay trong năm 2019: Các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết, xác định vùng có thể chăn nuôi đại gia súc; quy hoạch được các vùng chăn nuôi tập trung và các vùng sản xuất thức ăn chăn nuôi trâu, bò; có giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư; vận động nông dân và các hộ chăn nuôi tham gia vào chuỗi liên kết; hoàn thiện cơ chế, chính sách ưu đãi cho nuôi trâu, bò thương phẩm; nghiên cứu hình thành các chuỗi liên kết.

Đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm 

Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy quán triệt nội dung Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XI) về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.791.510 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13.335
Hôm qua : 17.440
Bài viết được quan tâm