• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Thái Bình: 10 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Chỉ thị số 42), công tác triển khai học tập, quán triệt và thể chế hóa Chỉ thị được các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Thái Bình thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, theo dõi và chỉ đạo kịp thời hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình (Liên hiệp Hội), định kỳ 6 tháng nghe Đảng đoàn Liên hiệp Hội báo cáo tình hình, kế hoạch hoạt động.

 

Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 16/4/2010 về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (Chỉ thị số 42), công tác triển khai học tập, quán triệt và thể chế hóa Chỉ thị được các cấp ủy, chính quyền của tỉnh Thái Bình thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên quan tâm, theo dõi và chỉ đạo kịp thời hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Thái Bình (Liên hiệp Hội), định kỳ 6 tháng nghe Đảng đoàn Liên hiệp Hội báo cáo tình hình, kế hoạch hoạt động. Uỷ ban nhân dân tỉnh đã giao Liên hiệp Hội thực hiện tư vấn, phản biện các đề tài, đề án, dự án trọng điểm của tỉnh, đồng thời bảo đảm kinh phí duy trì tổ chức bộ máy và các hoạt động thường xuyên của Liên hiệp Hội. Lãnh đạo các cấp, các ngành đã nhận thức được vị trí, vai trò của Liên hiệp Hội trong phát triển kinh tế xã hội từ đó quan tâm tạo điều kiện giúp Liên hiệp Hội hoạt động ngày càng hiệu quả.

Củng cố, kiện toàn và phát triển tổ chức Liên hiệp Hội

Hiện nay, Liên hiệp Hội Thái Bình có 27 tổ chức thành viên, bao gồm: 26 hội, chi hội chuyên ngành và 01 trung tâm khoa học, công nghệ trực thuộc Liên hiệp Hội. Đó là những hội xã hội - nghề nghiệp được thành lập theo nguyên tắc tự chủ, tự quản, tự đảm bảo kinh phí hoạt động (trừ một số hội có được sự hỗ trợ ngân sách và bộ máy tổ chức). Tất cả các hội xã hội - nghề nghiệp nói trên đều hoạt động nhằm tập hợp đội ngũ trí thức tham gia xã hội hóa các hoạt động khoa học và kỹ thuật, không vì mục đích lợi nhuận.

Ảnh: Đồng chí Lê Hồng Sơn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phát biểu tại Hội thảo phát huy vai trò của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, các hội thành viên với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh được tổ chức ngày 26/7/2019 (nguồn vustathaibinh.vn)

Về hệ thống tổ chức của Liên hiệp Hội Thái Bình, Đại hội lần thứ 4 (nhiệm kỳ 2015 - 2020) bầu Ban Chấp hành Liên hiệp Hội gồm 44 đồng chí, có 13 Ủy viên Thường vụ. Cơ quan giúp việc của Ban Chấp hành có Văn phòng Liên hiệp Hội, có 10 biên chế, trong đó có 01 Chủ tịch, 03 Phó chủ tịch (02 phó chủ tịch chuyên trách và 01 Phó chủ tịch kiêm nhiệm). Liên hiệp Hội Thái Bình có Đảng đoàn, Chi bộ Văn phòng và tổ chức Công đoàn.

Hng năm, Liên hiệp Hội được tỉnh bố trí ngân sách theo kế hoạch đảm bảo các hoạt động. Trong quá trình hoạt động, Liên hiệp Hội thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng vừa đúng quy chế, vừa đảm bảo tính dân chủ, tôn trọng pháp luật, vừa tư duy sáng tạo, tích cực trong nghiên cứu khoa học với các tổ chức thành viên trong hệ thống Liên hiệp Hội, tăng cường mối liên hệ giữa cơ quan thường trực Liên hiệp Hội với các tổ chức thành viên, giữa các tổ chức thành viên với nhau.

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và phát huy hiệu quả hoạt động của Liên hiệp Hội

Liên hiệp Hội và các hội thành viên thực hiện nghiêm túc chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; chăm lo công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, hội viên bằng cách động viên hội viên tham gia các đợt học tập sinh hoạt chính trị, tư tưởng do các cấp ủy, cơ quan nơi hội viên công tác tổ chức; tham gia tích cực cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Hội viên các hội khoa học và kỹ thuật luôn nêu cao tinh thần yêu nước, tự tôn dân tộc, tinh thần cộng đồng, tính trung thực trong khoa học và đạo đức nghề nghiệp của người trí thức xã hội chủ nghĩa. Trên cương vị công tác của mình cán bộ khoa học kỹ thuật đã đóng góp tài năng và trí tuệ của mình góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà.

Là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã vận động đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham gia các hoạt động xã hội nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc. Tổ chức, động viên hội viên tham gia các phong trào do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động như quyên góp ủng hộ “Ngày vì người nghèo”, “Ủng hộ đồng bào vùng bị bão lũ”, “Ủng hộ nạn nhân chất độc da cam” và các hoạt động từ thiện khác. Tham gia các hoạt động của các tổ tư vấn, giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận nhằm đóng góp những ý kiến liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Xác định hoạt động đào tạo và phổ biến kiến thức là nhiệm vụ quan trọng và thế mạnh của Liên hiệp Hội, nơi tập hợp những nhà trí thức khoa học và công nghệ giàu kinh nghiệm, tâm huyết trong việc truyền bá kiến thức cho nhân dân, trong thời gian qua, mỗi năm Liên hiệp hội và các hội thành viên tổ chức hàng trăm lớp cho hàng ngàn lượt hội viên và nhân dân về những kiến thức, những tiến bộ của khoa học công nghệ trong các lĩnh vực nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu...Bên cạnh đó, Liên hiệp Hội tỉnh đã phát hành 42 số Bản tin phổ biến kiến thứcvới hơn 4.200 bản; xây dựng website nhằm tuyên truyền các hoạt động của Liên hiệp Hội và các hội thành viên, phổ biến các thành tựu, các tiến bộ khoa học và công nghệ ứng dụng vào sản xuất và đời sống.

Ngoài việc tham gia các hội thảo toàn quốc, khu vực do Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức, Liên hiệp Hội Thái Bình đã phối hợp với Liên hiệp Hội Việt Nam tổ chức thành công nhiều hội thảo - tập huấn về công tác phổ biến kiến thức cho các hội thành viên. Các hội thành viên đã biên soạn hàng ngàn tài liệu, tờ rơi nhằm phổ biến kiến thức cho người dân và hướng dẫn người dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất và đời sống, trợ giúp pháp lý, bảo vệ môi trường và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tổ chức thường xuyên các lớp đào tạo ngắn hạn và tập huấn về các lĩnh vực khoa học và kỹ thuật, công nghệ, chuyên môn và nghiệp vụ, trong đó có các lớp tập huấn, đào tạo nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động hội.

Công tác tư vấn phản biện và giám định xã hội là hoạt động có thế mạnh và là nhiệm vụ trọng tâm của Liên hiệp Hội. Để tổ chức tốt Hoạt động tư vấn phản biện, Liên hiệp Hội đã tham mưu với Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 898/QĐ-UBND, ngày 15 tháng 4 năm 2016 quy định về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Liên hiệp Hội đã tập hợp và tập huấn về kỹ năng, cách thức tư vấn phản biện cho 120 chuyên gia có kiến thức, kinh nghiệm trong các lĩnh vực. Hàng năm Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã thực hiện tốt một số nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình, đề án quan trọng của tỉnh và của các sở ngành. Các hội thành viên như: Hội Kiến trúc sư, Hội Luật gia, Chi Hội Trung tâm Khảo nghiệm Khuyến nông; Hội Cầu đường; Hội Xây dựng, Hội Đông y… đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo luật như: Luật Quy hoạch, Luật Cảnh vệ, Luật Đất đai, tham gia tư vấn góp ý xây dựng một số Kế hoạch, Đề án của ngành y tế; tham gia góp ý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông.

Đồng thời, Liên hiệp Hội cũng tổ chức nhiều hội thảo khoa học để kiến nghị các đơn vị chức năng thực hiện các giải pháp giải quyết những tồn tại, khó khăn trong các lĩnh vực; tổ chức các tọa đàm: Trí thức Thái Bình với sự nghiệp CNH, HĐH; trí thức Thái Bình với các giải pháp xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới; Về cơ chế, chính sách đào tạo bồi dưỡng cán bộ; Về tình trạng chảy máu chất xám trong các cơ quan nhà nước…

Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ vào sản xuất đời sống, bảo vệ môi trường đã được chú trọng, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, gắn liền với sự phát triển của Liên hiệp Hội. Từ năm 2010 đến nay, Liên hiệp Hội Thái Bình và các hội thành viên đã triển khai nhiều đề tài nghiên cứu khoa học, có tính ứng dụng cao và được áp dụng vào thực tiễn mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội. Các hội thành viên lĩnh vực Y dược cũng tích cực xây dựng các mô hình, thành lập các câu lạc bộ để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Liên hiệp Hội và các hội thành viên đã tổ chức hàng chục hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành. Thông qua việc tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học các hoạt động của các hội thành viên đã có những tác động tích cực đến công tác tập hợp trí thức khoa học và công nghệ, góp phần vào sự phát triển khoa học và công nghệ tỉnh nhà. Một số hội thành viên đã tổ chức được các hoạt động khoa học, công nghệ và môi trường có hiệu quả.

Hoạt động khuyến khích và thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học và công nghệ được Liên hiệp Hội chú trọng, đã phối hợp chặt chẽ với Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn lao động tỉnh, Đoàn Thanh niên tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo và các ban, ngành của tỉnh tổ chức định kỳ Hội thi Sáng tạo Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật, Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên và Nhi đồng. Hội thi Sáng tại Khoa học - Công nghệ và Kỹ thuật Thái Bình đã thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống, góp phần phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2010 - 2018, có 476 giải pháp kỹ thuật trong toàn tỉnh tham dự hội thi, với 175 giải pháp kỹ thuật đã đoạt giải. Ban tổ chức Hội thi đã lựa chọn các giải pháp tiêu biểu của tỉnh tham dự Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Vifotec; có 15 giải pháp đoạt giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc (3 giải nhất, 2 giải nhì, 6 giải ba, 4 giải khuyến khích); 3 giải pháp đoạt giải Giải thưởng Vifotec (2 giải nhất, 1 giải ba); có 02 công trình đoạt giải Quốc tế (01 giải vàng, 01 giải bạc) và 05 công trình được đăng trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam (năm 2016, 2017, 2018).

Phần lớn các giải pháp đều được xây dựng từ thực tế lao động, sản xuất và học tập, trong đó, nhiều giải pháp có giá trị lớn, đạt giải cao trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc. Một số giải pháp được áp dụng thành công và đem lại giá trị kinh tế lớn cho xã hội, góp phần thúc đẩy tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá của tỉnh. Một số hội thành viên đã tổ chức trao các giải thưởng và hình thức tôn vinh phù hợp để tôn vinh các tập thể, cá nhân có nhiều cống hiến khoa học trong các lĩnh vực hoạt động của hội thành viên, khuyến khích các hội viên tham gia các giải thưởng do hội chuyên ngành cấp trên tổ chức, phát động.

Có thể nói, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Thái Bình và các hội thành viên đã có những cố gắng trong việc củng cố và phát triển tổ chức ngày càng chặt chẽ, số lượng và chất lượng hội viên ngày càng được tăng cao; thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ hoạt động tư vấn phản biện các đề án quan trọng của tỉnh; thực hiện có hiệu quả các đề tài nghiên cứu khoa học, công tác tôn vinh trí thức khoa học công nghệ, tập hợp, đoàn kết và phát huy sức sáng tạo của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; xã hội hóa các hoạt động khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, thực hiện vai trò là thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, góp phần đưa khoa học và công nghệ trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Là tỉnh có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, khoa học và công nghệ; việc ban hành và thực hiện tốt cơ chế, chính sách về xây dựng đội ngũ trí thức, về xây dựng, củng cố tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh sẽ góp phần quan trọng tập hợp, phát huy có hiệu quả đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ trong công tác tuyên truyền, nghiên cứu, sáng tạo, chuyển giao, áp dụng khoa học - công nghệ và tư vấn, phản biện. Đặc biệt, trong thời gian tới, trước yêu cầu, xu thế phát triển của khoa học - công nghệ và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đòi hỏi xây dựng Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh thực sự là tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tập hợp, phát huy vai trò, trí tuệ của đội ngũ trí thức trong tình hình mới. Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh cần tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, mục tiêu và nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị số 42-CT/TW; xác định rõ quan điểm về phát triển Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh và xây dựng, củng cố tổ chức các hội trí thức. Nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền về vai trò, vị trí của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh; sự cần thiết phải có các giải pháp để phát huy vai trò của trí thức trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh, của đất nước và hội nhập quốc tế.

                                                                                                   Quang Minh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.145
Hôm qua : 17.778
Tin liên quan

Năm 2019

Bài viết được quan tâm