• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Thành tựu nhiệm kỳ 2015 - 2020 tạo nền tảng, vị thế cho Thái Bình tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vững chắc

Với 350 đại biểu chính thức, là những đảng viên ưu tú được bầu tại Đại hội đảng bộ các huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho hơn 108.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 có nhiệm vụ: Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; phân tích, đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; hoạch định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới.

Với 350 đại biểu chính thức, là những đảng viên ưu tú được bầu tại Đại hội đảng bộ các huyện, thành phố, đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đại diện cho hơn 108.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tham dự, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025 có nhiệm vụ: Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; phân tích, đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; hoạch định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính Trị, Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội dự và chỉ đạo đại hội. Dự đại hội còn có các đồng chí Thào Xuân Sùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; đồng chí Đào Ngọc Dung - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Trung ương Đảng- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy các tỉnh: Nam Định, Hà Nam, Hưng Yên; lãnh đạo đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể của Trung ương; các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương, doanh nhân thành đạt là người con của quê hương Thái Bình.

Phát biểu khai mạc Đại hội đồng chí Nguyễn Tiến Thành Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định: Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có ý nghĩa rất quan trọng, định hướng cho toàn Đảng bộ, toàn quân, toàn dân tỉnh nhà: Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực Đồng bằng sông Hồng, góp phần cùng cả nước xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, phấn đấu vì mục tiêu "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh nêu rõ: Với phương châm "Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Sáng tạo, Phát triển" và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và Nhân dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX có nhiệm vụ: Kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; phân tích, đánh giá đúng tình hình, kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm; hoạch định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu cho nhiệm kỳ tới. Đồng thời, tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; quán triệt sâu sắc các yêu cầu về cơ cấu, tiêu chuẩn đối với cấp uỷ viên, phát huy dân chủ, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất và năng lực để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Sau Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu và biểu quyết tư cách đại biểu, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã trình bày Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX: Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và giúp đỡ kịp thời, hiệu quả của Trung ương và phát huy những thành quả của nhiều nhiệm kỳ trước, toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và Nhân dân trong tỉnh đã đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. Nổi bật là: Đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIX. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được đặc biệt quan tâm, tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền các cấp. Kinh tế tăng trưởng khá và toàn diện trên các lĩnh vực; cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực, đúng hướng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư xây dựng bằng nhiều nguồn vốn, nhất là nguồn vốn xã hội hóa. Hoàn thành xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh; bộ mặt đô thị, nông thôn ngày càng được cải thiện theo hướng văn minh, hiện đại. Văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu đạt được, còn những hạn chế, yếu kém cần nghiêm túc nhìn nhận và khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đó là: Công tác xây dựng Đảng có lúc, có nơi thực hiện chưa đồng bộ và hiệu quả. Một số cấp uỷ, tổ chức đảng ở cơ sở chưa thực hiện tốt vai trò lãnh đạo, nhất là lãnh đạo về kinh tế. Công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên ở một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa tốt. Công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ ở một số đảng bộ còn hạn chế nhất định; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy ở một số đảng bộ chưa đạt yêu cầu. Công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp ngoài nhà nước còn nhiều khó khăn. Chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát ở cấp huyện và cơ sở còn thấp. Việc theo dõi, đôn đốc và thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước ở một số nơi còn hạn chế. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách tư pháp ở một số địa phương, đơn vị chưa được chú trọng. Chất lượng, hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở một số địa phương, đơn vị chưa cao; một số cuộc vận động, phong trào thi đua hiệu quả đạt được còn thấp. Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cấp huyện, cấp xã có mặt còn hạn chế. Chất lượng tham mưu, trách nhiệm thực thi công vụ ở một số sở, ngành, địa phương chưa cao. Đạo đức công vụ, ý thức nghề nghiệp của một bộ phận công chức, viên chức chưa đáp ứng được yêu cầu. Quy mô nền kinh tế nhỏ, chất lượng tăng trưởng và sức cạnh tranh chưa cao. Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất còn chậm. Thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với khu vực và cả nước. Nông nghiệp chưa phát triển tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh; chưa tạo dựng được những sản phẩm nông nghiệp có thương hiệu và giá trị kinh tế cao; còn hiện tượng người dân bỏ ruộng không canh tác. Sản xuất công nghiệp chủ yếu là các doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ, nặng về gia công và sản phẩm thông thường, chậm đổi mới công nghệ, thiết bị; chưa thu hút được nhiều dự án quy mô lớn, có giá trị gia tăng và công nghệ cao. Một số loại hình dịch vụ phát triển chậm; lĩnh vực du lịch chưa phát huy được tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Tỷ lệ đô thị hoá còn thấp; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển. Công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực và công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế. Hoạt động khoa học công nghệ chưa tạo được sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá, giáo dục truyền thống ở một số địa phương, cơ sở chưa được chú trọng đúng mức. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông còn tiềm ẩn phức tạp. Công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ở một số địa phương, cơ quan, đơn vị chưa kịp thời, gây bức xúc trong Nhân dân.

Báo cáo chính trị cũng đã phân tích các nguyên nhân khách quan (do tình hình chính trị và kinh tế thế giới diễn biến phức tạp; nền kinh tế thế giới phục hồi chậm, không ổn định. Tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, thời tiết, thiên tai, dịch bệnh, nhất là Dịch tả lợn Châu Phi và đại dịch Covid 19...); các nguyên nhân chủ quan chủ yếu là: Một số ngành, địa phương, đơn vị thực hiện việc quán triệt, nắm bắt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh (nhất là chủ trương, chính sách mới) chưa sâu sắc, đầy đủ. Công tác tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục. Ý thức trách nhiệm, vai trò nêu gương của một số cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu một số địa phương, đơn vị chưa cao. Kỷ luật, kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa tốt. Sự phối hợp trong tổ chức thực hiện giữa các ngành, địa phương có lúc, có việc chưa chặt chẽ, hiệu quả. Một bộ phận cán bộ, đảng viên (kể cả cấp uỷ viên), nhất là ở cơ sở chưa thực sự coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Trình độ, năng lực của một số cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, chưa theo kịp với yêu cầu nhiệm vụ.

Báo cáo chính trị dự báo, những năm tới, tình hình thế giới, trong nước và trong tỉnh tiếp tục có những thời cơ, vận hội và khó khăn, thách thức mới. Để phát huy tốt nhất những thành tựu đã đạt được, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, tiếp tục xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh cần tiếp tục đoàn kết, chung sức, đồng lòng phát huy thành quả và kinh nghiệm của các nhiệm kỳ qua, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững gắn với bảo vệ môi trường; chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Phấn đấu xây dựng Thái Bình đến năm 2025 trở thành tỉnh phát triển khá, đến năm 2030 theo kịp nhóm dẫn đầu và đến năm 2045 là tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

 Tin, ảnh: Thái Linh Anh

(Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Đại hội)


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.802
Hôm qua : 20.352
Tin liên quan

Năm 2020

Bài viết được quan tâm