• :
  • :
mic
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên google+

Tích cực đổi mới phương thức làm việc, lãnh đạo triển khai hiệu quả các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết

Đó là phương hướng để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định thời gian tới được đề ra trong Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trình bày tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay, ngày 14/10/2020.

Đó là phương hướng để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh xác định thời gian tới được đề ra trong Báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020, trình bày tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng nay, ngày 14/10/2020.

Trong nhiệm kỳ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp 67 kỳ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp 162 kỳ; ban hành 09 nghị quyết, 30 chỉ thị, 110 kết luận, 1.095 thông báo kết luận, 17 thông tri, 38 chương trình, 14 đề án và trên 5.000 văn bản khác. Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn quán triệt sâu sắc; kịp thời chỉ đạo xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương; chính sách, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; xây dựng các chương trình làm việc và chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của Tỉnh ủy; đề ra các nhiệm vụ, giải pháp lớn và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong cả nhiệm kỳ, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy tỉnh trên các lĩnh vực, có trọng tâm, trọng điểm.

Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy thường xuyên coi trọng giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ, trong cấp ủy, trước hết là trong nội bộ Thường trực, Ban Thường vụ; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; chú trọng kiểm soát quyền lực. Thường xuyên coi trọng giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức, kỷ luật, tính tiền phong gương mẫu của các đồng chí cấp ủy viên; thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Hằng năm, tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã chấp hành nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao trước Đảng bộ, nhân dân trong tỉnh, bảo đảm dân chủ, khách quan, đoàn kết và xây dựng.

Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đại đa số có bản lĩnh chính trị vững vàng; đoàn kết, thống nhất trong tư tưởng,hành động; luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm nêu gương trong sinh hoạt đảng, thực hiện trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nghĩa vụ công dân; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định về những điều đảng viên không được làm; tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và quy định của địa phương; phong cách làm việc sâu sát cơ sở và thực tiễn; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cũng thẳng thắn nhận rõ những hạn chế, khuyết điểm: Lãnh đạo phát triển kinh tế tuy có tập trung cao, đề ra nhiều chủ trương, giải pháp tích cực, sát đúng và có bước đổi mới trong chỉ đạo, điều hành nhưng vẫn chưa tạo được bước phát triển đột phá, vững chắc; còn 03 chỉ tiêu về phát triển kinh tế chưa đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIX đề ra. Việc xây dựng chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết và chương trình làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015- 2020 còn có nội dung chưa sát thực tế, do đó quá trình thực hiện có một số nội dung phải điều chỉnh, bổ sung hoặc hoãn thời gian thực hiện. Công tác giáo dục tư tưởng chính trị có lúc, có nơi chưa được quan tâm đúng mức; nắm bắt và đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị còn chậm, thiếu sắc bén. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức đảng ở cơ sở, nhất là năng lực lãnh đạo về kinh tế còn thấp. Một số cấp ủy, tổ chức đảng chưa làm tốt công tác giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, còn tình trạng đảng viên suy thoái, vi phạm kỷ luật, thậm chí phải xử lý bằng pháp luật. Phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, doanh nghiệp ngoài nhà nước gặp khó khăn. Chất lượng, hiệu quả một số cuộc kiểm tra, giám sát ở cấp huyện và cơ sở còn hạn chế. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí ở một số địa phương, đơn vị chưa được chú trọng. Hiệu quả hoạt động của  Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở một số địa phương, đơn vị chưa cao.

Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện trên một số lĩnh vực còn hạn chế, bât cập như: Việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuât còn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra. Nông nghiệp chưa phát triên tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh. Việc phát triển các ngành công nghiệp và thương mại, dịch vụ tiên tiến, hiện đại, có giá trị gia tăng lớn còn chậm; chưa phát huy được tiềm năng lợi thế phát triển du lịch; tỷ lệ phát triển đô thị còn thấp; ô nhiễm môi trường ở một số nơi chậm được giải quyết. Công tác quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực và công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là đào tạo nhân lực chất lượng cao còn hạn chế; hoạt động khoa học công nghệ chưa tạo được sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông còn tiềm ẩn phức tạp. Một số đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành được phân công phụ trách ngành, địa phương chưa thực sự sâu sát, chưa nắm vững và phát hiện kịp thời những vấn đề phức tạp nảy sinh…

Thẳng thắn phân tích nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho rằng: Về khách quan, do xuất phát điểm nền kinh tế thấp; tác động tiêu cực của tình hình chính trị, kinh tế thế giới, trong nước và khu vực cùng với thời tiết, dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường; một số quy định, chính sách của Nhà nước chưa đồng bộ, chậm sửa đổi, bổ sung... ảnh hưởng đến kết quả công tác lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của cấp ủy. Về chủ quan, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ một số mặt còn hạn chế, công tác chi đạo, tổ chức thực hiện vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục. Trình độ, năng lực của một số cấp ủy viên có mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là năng lực thực tiễn; còn hạn chế về tinh thần trách nhiệm, khả năng đóng góp ý kiến tham gia vào sự lãnh đạo của tập thể. Một số đồng chí cấp ủy viên chưa nhạy bén và mạnh dạn tham mưu, đề xuất các vấn đề của ngành, địa phương được phân công phụ trách; chưa thường xuyên, tích cực học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ lãnh đạo, quản lý. Sự phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện giữa ngành với địa phương, giữa các ngành với nhau có lúc, có việc chưa tốt; còn hiện tượng đùn đẩy, né tránh, thiếu trách nhiệm, thiếu tinh thần hợp tác trong thi hành công vụ. Một số đồng chí cấp ủy viên chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vai trò và tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát; việc theo dõi, đôn đốc và thực hiện một số chủ trương của cấp ủy tỉnh chưa thường xuyên, thiếu quyết liệt.

Sau Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, đồng chí Nguyễn Quang Hưng – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tham luận về nhiệm vụ và những giải pháp chủ yếu nhằm huy động và phát huy có hiệu quả các nguồn lực để xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng. Theo đó, các cấp, các ngành trong tỉnh cần tiếp tục có các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh và phát triển bền vững của nền kinh tế; gắn với cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất, các sản phẩm chủ yếu, phát huy tối đa lợi thế so sánh và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, bảo đảm cho các nguồn lực được khơi thông, giải phóng tối đa, vận hành thông suốt, phân bổ và sử dụng có hiệu quả. Tăng cường công tác xúc tiến đầu tư, chủ động nắm bắt, tận dụng tối đa xu hướng dịch chuyển ngành, nghề gắn với dịch chuyển nguồn lực đang diễn ra hiện nay để nâng cao năng lực thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn lực bên ngoài, hấp thu và chuyển hóa ngoại lực thành nội lực.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đảng bộ tỉnh Thái Bình cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua như Báo cáo chính trị trình Đại hội. Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội gợi ý một số nội dung Đại hội nên tiếp tục thảo luận: Vì sao chưa khai thác và phát huy có hiệu quả nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh hơn, nhất là lợi thế về đất đai, về con người, về du lịch tỉnh Thái Bình? Vì sao nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh nhà, nhưng chủ yếu vẫn trong tình trạng sản xuất nhỏ, tại sao chưa tạo dựng được những sản phẩm nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, có thương hiệu và có giá trị cao của tỉnh Thái Bình? Vì sao chưa thu hút được nhiều dự án sản xuất công nghiệp quy mô lớn, thu hút được nhiều tập đoàn lớn đến đầu tư sản xuất, kinh doanh ở Thái Bình? Vì sao công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn bộc lộ yếu kém, nhất là về quản lý đất đai và môi trường. Các lĩnh vực: văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, chúng ta đã tập trung xử lý và giải quyết, đáp ứng tốt được sự mong mỏi của nhân dân hay chưa?

Đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội  cho rằng: Đây là những vấn đề rất lớn về những tồn tại, hạn chế, yếu kém mà trong Báo cáo chính trị đã chỉ ra. Với ý chí và quyết tâm khắc phục những tồn tại đó, tại Đại hội này, đề nghị các đại biểu cần tập trung thảo luận, đánh giá đầy đủ, đúng mức những thành tựu đã đạt được; đồng thời nghiêm túc kiểm điểm, chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém, xác định rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra các bài học kinh nghiệm; từ đó bàn và quyết định những chủ trương, nhiệm vụ và giải pháp sát thực, khắc phục một cách có hiệu quả những hạn chế, yếu kém để nhiệm kỳ tới, Thái Bình sẽ bứt phá, vươn lên, phát triển nhanh, bền vững hơn và đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội tin tưởng rằng: Với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng anh hùng và những phẩm chất đáng quý của người Thái Bình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thái Bình sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; hội nhập và phát triển, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

(Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về Đại hội) 

Tin, ảnh: Thái Linh Anh

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.900
Hôm qua : 20.352
Tin liên quan

Năm 2020

Bài viết được quan tâm