• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng

Cùng với nhiều hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với cả nước, hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thái Bình kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) trong không khí vui mừng, phấn khởi, đoàn kết.

Cùng với nhiều hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cùng với cả nước, hôm nay, Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân Thái Bình kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) trong không khí vui mừng, phấn khởi, đoàn kết.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn thôn An Cơ Bắc, xã Thanh Tân (Kiến Xương).

Đoàn kết là truyền thống quý báu, là nguồn sức mạnh to lớn, động lực quan trọng, nhân tố quyết định mọi thắng lợi trong suốt quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Nhờ có đoàn kết mà dân tộc ta đã làm nên những chiến công lẫy lừng. Đặc biệt, 90 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhất là từ khi Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ra đời, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc đã được phát huy cao độ; dân tộc Việt Nam đã kết thành một lực lượng hùng mạnh để đánh đuổi Thực dân, Đế quốc, giành lại độc lập cho Tổ quốc, đem lại tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “Đoàn kết làm nên sức mạnh và là cội nguồn của mọi thành công”, đại đoàn kết toàn dân tộc là một chiến lược cơ bản, nhất quán, lâu dài, là vấn đề sống còn, quyết định thành công của cách mạng Việt Nam.

Bước vào thời kỳ xây dựng đất nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện công cuộc đổi mới, giành nhiều thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước chuyển sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong tiến trình lịch sử đó, ngay từ những ngày đầu cách mạng, các hình thức tổ chức mặt trận ở Thái Bình đã được hình thành, phát triển. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã tập hợp, đoàn kết nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng một lòng theo Đảng. Thực hiện khẩu hiệu “Thóc thừa cân, quân vượt mức”, trong suốt hai cuộc kháng chiến, nhân dân Thái Bình đoàn kết thi đua lao động sản xuất, đóng góp hàng vạn tấn lương thực, thực phẩm; tiễn đưa 152.000 người con ưu tú của quê hương lên đường tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu trên khắp các chiến trường, góp phần to lớn vào thắng lợi chung của dân tộc. Trong công cuộc xây dựng hòa bình, Mặt trận đã đoàn kết nhân dân tỉnh nhà chung sức, đồng lòng, vượt mọi khó khăn, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Nhiều phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, nhiều cuộc vận động thiết thực, hiệu quả, có sức lôi cuốn mạnh mẽ đã thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tham gia.

Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh luôn chú trọng phát huy quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; lắng nghe, tập hợp những kiến nghị và nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân để phản ánh với Đảng, Nhà nước và các cơ quan, nhất là những vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân; Mặt trận và các tổ chức thành viên đã tích cực tuyên truyền, vận động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; làm đầu mối và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào công tác cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, hòa giải cơ sở, giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội. Đặc biệt, Mặt trận đã phát huy vai trò hiệp thương, giới thiệu ứng cử, vận động bầu cử, thực hiện quyền giám sát, góp phần tích cực vào thành công của các cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Trong năm 2020, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tích cực tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân tham gia đóng góp vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng các cấp, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong nhân dân, góp phần vào thành công của đại hội đảng bộ các cấp, đặc biệt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng với đó, tổ chức của Mặt trận Tổ quốc các cấp không ngừng được củng cố, kiện toàn; nội dung, phương thức hoạt động thường xuyên được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ mặt trận từ tỉnh đến cơ sở được quan tâm đào tạo, bồi dưỡng và có bước trưởng thành về mọi mặt. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ngày càng hướng mạnh về cơ sở, khu dân cư. Với việc nâng cao chất lượng các cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, cùng với các phong trào thi đua yêu nước và các hoạt động xã hội, từ thiện khác, Mặt trận Tổ quốc các cấp ngày càng phát huy tốt hơn sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, ổn định đời sống nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Hết năm 2019, Thái Bình đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên phạm vi toàn tỉnh, vượt 3 năm so với mục tiêu Đại hội XIX; 100% dân cư nông thôn được cấp nước sạch phục vụ sinh hoạt. Diện mạo nông thôn Thái Bình từng bước đổi thay theo hướng văn minh, hiện đại. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng lên. Năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của Thái Bình giảm còn 2,06%, bằng gần một nửa mức bình quân chung cả nước.

Những kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh; qua đó củng cố và nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, với sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích, đóng góp quan trọng của Mặt trận Tổ quốc các cấp và những người làm công tác mặt trận đối với sự phát triển của tỉnh trong những năm qua.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng quà cán bộ và nhân dân tổ dân phố số 10, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là dịp để chúng ta cùng ôn lại chặng đường hình thành, phát triển đầy vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tích trong hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp thời gian qua rất đáng trân trọng và tự hào.

Hiện nay, Thái Bình cùng với cả nước đang bước sang thời kỳ phát triển mới - thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh những thuận lợi, chúng ta cũng còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đặc biệt là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Cùng với đó là những diễn biến phức tạp, khó lường của thiên tai, dịch bệnh; áp lực cạnh tranh kinh tế ngày càng gay gắt... Song chúng ta cũng đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn để tạo bước phát triển đột phá, toàn diện trong những năm tới. Đặc biệt, Thái Bình đang nỗ lực xây dựng Khu kinh tế Thái Bình thành trọng điểm, động lực kinh tế của tỉnh và khu vực. Chúng ta đang nỗ lực xây dựng các tuyến giao thông kết nối, nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, nhằm biến Thái Bình trở thành điểm đến hấp dẫn của nhiều nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định mục tiêu, quyết tâm xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng, đây là mục tiêu rất to lớn, là khát vọng của toàn Đảng bộ, nhân dân tỉnh ta. Nhiệm vụ đặt ra tới đây là hết sức nặng nề; để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đưa Thái Bình phát triển lên một tầm cao mới cần có sự quyết tâm, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh; trong đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cần xác định và tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Cần nhận thức sâu sắc hơn nữa giá trị của truyền thống đoàn kết, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân; các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, từ đó tiếp tục đa dạng hơn nữa các hình thức vận động, tập hợp nhân dân, xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những định hướng phát triển của tỉnh đến các tầng lớp nhân dân, để nhân dân nắm rõ, nắm chắc, qua đó đồng thuận, tự giác thực hiện.

Mặt trận Tổ quốc tiếp tục làm tốt vai trò là nơi tập hợp, đoàn kết rộng rãi nhất các tầng lớp nhân dân; cổ vũ, phát huy tiềm năng, trí tuệ, sức sáng tạo của nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; trọng tâm là đưa cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” lên một tầm cao mới với các mục tiêu cụ thể, thiết thực, qua đó góp phần làm chuyển biến rõ nét đời sống của các tầng lớp nhân dân. Động viên nhân dân phát huy cao độ tinh thần tự quản, ý thức làm chủ, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra một cách chắc chắn, hiệu quả và thực chất nhất.

Mặt trận Tổ quốc các cấp cùng với các thành viên tiếp tục là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của mọi tầng lớp nhân dân; đồng thời, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy cao độ quyền làm chủ của nhân dân, quan tâm đến việc thực hành dân chủ ở cơ quan, đơn vị, địa bàn dân cư. Thường xuyên quan tâm nắm bắt ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để đại diện cho nhân dân kiến nghị với cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là những vấn đề mới phát sinh, những vấn đề bức xúc nảy sinh ở cơ sở; từ đó tham mưu cấp ủy, chính quyền các biện pháp giải quyết thỏa đáng, thấu tình, đạt lý. Mặt trận cần phát huy và thực hiện tốt hơn nữa vai trò giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân, tăng cường đồng thuận trong xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện nghiêm Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Để phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình, Mặt trận phải thực sự vững mạnh về tổ chức; do vậy, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên cần tiếp tục được củng cố, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, hạn chế tính hành chính trong hoạt động; phải đổi mới cả về nội dung và phương thức hoạt động một cách thực chất hơn nữa, hướng mạnh về cơ sở, để Mặt trận là nơi nhân dân đặt trọn niềm tin, trở thành cầu nối quan trọng giữa Đảng và nhân dân, qua đó nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Năm 2021 sẽ diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, do vậy Mặt trận Tổ quốc các cấp cần đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 32-CT/TU, ngày 13/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tiến hành đồng bộ các nội dung công tác mặt trận tham gia bầu cử đã được quy định trong Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; trọng tâm là công tác hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhằm lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân.

Các cấp ủy đảng, chính quyền cần nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn nữa về vai trò, vị trí quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công tác mặt trận, để Mặt trận Tổ quốc hoạt động, phát huy đầy đủ vai trò của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội.

Với quyết tâm và khí thế mới trước thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh nhất định sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới; năng động, sáng tạo, xây dựng, bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân, tạo thành sức mạnh to lớn cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, sớm đưa Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng.

Đồng chí Ngô Đông Hải
(Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy)


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
mic
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 14.640
Hôm qua : 31.026
Bài viết được quan tâm