• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua với khí thế mới, quyết tâm cao nhất để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ

Phát biểu phát động thi đua năm 2019 của đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh.

 

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu phát động thi đua tại hội nghị.

Kính thưa đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh! 

Kính thưa các vị đại biểu khách quý! 

Thưa toàn thể các đồng chí!

Năm 2018, phong trào thi đua yêu nước được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ tỉnh đến cơ sở tích cực hưởng ứng, tham gia sôi nổi, rộng khắp với nhiều phong trào cụ thể, thiết thực. Qua đó tạo động lực quan trọng động viên, khích lệ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh phát huy tinh thần thi đua yêu nước và truyền thống tốt đẹp của quê hương, đoàn kết một lòng, tập trung thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao và đạt được những kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực: Nền kinh tế phát triển ổn định, 3 năm liên tục đạt mức tăng trưởng hai con số. Môi trường đầu tư được cải thiện; xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tích cực; lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội và việc giải quyết chế độ, chính sách xã hội được chú trọng thực hiện. Quân sự, quốc phòng địa phương được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân tiếp tục được nâng lên. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đạt được những kết quả quan trọng; hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân ngày càng được củng cố và phát huy.

Đặc biệt, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, huy động được cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tham gia; đã xuất hiện nhiều tấm gương là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ gia đình cùng chung tay đóng góp công sức, tiền của góp phần đẩy nhanh việc hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, toàn tỉnh có 236 xã về đích nông thôn mới, 1 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; hệ thống chính trị ở cơ sở từng bước được củng cố; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tăng cường, tạo nên diện mạo nông thôn mới khang trang, sạch đẹp. 

Có thể nói, phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả; các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua và nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được các cấp ghi nhận và trao tặng các danh hiệu, hình thức khen thưởng cao quý.

Chúng ta đánh giá cao những việc làm, hành động cao đẹp và thành tích xuất sắc của các anh hùng, chiến sĩ thi đua, điển hình tiên tiến đang ngày đêm nỗ lực, hăng say lao động, chiến đấu góp phần xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Những thành tích đạt được thể hiện rõ sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm rất cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tạo thế và lực mới cho sự phát triển nhanh, mạnh, bền vững hơn của tỉnh trong những năm tới.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí! 

Năm 2019 là năm tăng tốc của kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, là năm thứ tư thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở kết quả đạt được và những bài học rút ra từ thực tiễn thời gian qua, để tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đã đề ra, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi đề nghị các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

Một: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, đẩy mạnh các phong trào thi đua một cách thiết thực, hiệu quả ở tất cả các lĩnh vực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. Gắn các phong trào thi đua yêu nước với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, qua đó làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ:“Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” và “những người thi đua là những người yêu nước nhất”. Kịp thời phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để tuyên truyền, giáo dục và nhân rộng; đồng thời, kiên quyết khắc phục tình trạng chạy theo thành tích, thiếu thực chất để các phong trào thi đua thực sự là động lực khơi dậy tinh thần, ý chí cách mạng của mỗi tổ chức và cá nhân.

Hai: Trong phát triển kinh tế, tập trung thực hiện thật tốt 5 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 3 đột phá chiến lược; chú trọng đổi mới tư duy và phương thức, cơ chế quản lý theo hướng năng động, hiệu quả; phát huy tốt nhất nội lực, tranh thủ tối đa ngoại lực để đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành sản xuất, thực hiện tốt 5 hướng đột phá trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, đô thị hướng ra biển gắn với xây dựng Khu kinh tế Thái Bình trở thành khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, năng động, hiệu quả. Kiên trì thực hiện chủ trương xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Thực hiện quyết liệt các giải pháp tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh; khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển bền vững”; chia sẻ, đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo của tỉnh để tháo gỡ một cách thực chất những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp; thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp toàn dân, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trong tỉnh. 

Ba: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phấn đấu đến hết năm 2019 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 2 huyện trở lên đạt chuẩn nông thôn mới; hết năm 2020 có 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 5% số xã trở lên đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, có 1,5% số xã trở lên đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu; hết năm 2030 có 30% số xã trở lên đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, có 10% số xã trở lên đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Các cấp, các ngành, các đoàn thể, địa phương, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở cần tiếp tục tập trung tuyên truyền để các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về nông nghiệp, nông dân và xây dựng nông thôn mới, từ đó đề cao ý thức trách nhiệm, thống nhất nhận thức và hành động, hăng hái thi đua, tham gia đóng góp trí tuệ, công sức, tiền của để sớm về đích nông thôn mới, tiếp tục xây dựng xã nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bốn: Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn”, phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” bằng những việc làm và hình thức thiết thực để kịp thời hỗ trợ, động viên người có công, người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trong toàn tỉnh. Phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; trong đó, chú trọng việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, việc phòng, chống dịch bệnh cho người và vật nuôi; thực hiện có hiệu quả công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện hiệu quả chủ trương của tỉnh trong xây dựng, phát triển các khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu và nghĩa trang nhân dân kiểu mẫu.

Năm: Triển khai và thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng trong các lực lượng vũ trang, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các cấp ủy, chính quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang trong tỉnh cần xác định nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, của cả hệ thống chính trị. Trong đó, lực lượng công an, quân sự, bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách, nòng cốt, tham mưu xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; chăm lo xây dựng các lực lượng vũ trang trong tỉnh chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp, hiệp đồng, chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu xử lý kịp thời những tình huống phức tạp ngay từ khi mới phát sinh ở cơ sở.

Sáu: Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền vững mạnh, trọng tâm là công khai, minh bạch, đơn giản hóa thủ tục hành chính (nhất là việc lược bớt hồ sơ và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục); nâng cao ý thức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức các cấp có đủ năng lực, phẩm chất và uy tín; đề cao ý thức kỷ luật, trách nhiệm xã hội và tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị; phấn đấu xây dựng bộ máy công quyền chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, hiệu quả và phục vụ nhân dân.

Sau hội nghị, tôi đề nghị từng cấp, từng ngành, từng địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng nội dung, phát động phong trào thi đua với các chỉ tiêu cụ thể, hình thức phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí!

Hội nghị thi đua của tỉnh tổ chức vào dịp kỷ niệm 129 năm ngày thành lập tỉnh (21/3/1890 - 21/3/2019), năm 2020 chúng ta sẽ long trọng tổ chức kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh. Do vậy, năm 2019 sẽ là năm phát động nhiều phong trào thi đua hướng tới ngày lễ trọng đại này, tôi đề nghị Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh và hội đồng thi đua - khen thưởng các cấp nghiên cứu, tham mưu tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả chào mừng kỷ niệm 130 năm ngày thành lập tỉnh. 

“Thiên thời, địa lợi, nhân hòa đã đến với Thái Bình” - đó là lời Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong dịp về dự các sự kiện trọng đại của Thái Bình đầu năm 2019. Để nắm vững thời cơ, thuận lợi đó, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi kêu gọi các địa phương, cơ quan, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hãy chung sức đồng lòng, năng động, sáng tạo hơn nữa, đoàn kết, thống nhất hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động, sản xuất với một khí thế mới, quyết tâm cao nhất để phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, đưa tỉnh Thái Bình có bước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn trong những năm tiếp theo.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, sự phối hợp của các ban, bộ, ngành trung ương, trong đó Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương đã phối hợp hết sức chặt chẽ, hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ để Thái Bình đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2018. Chúng tôi rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiều hơn nữa của các đồng chí trong thời gian tới. 

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin gửi tới các đồng chí lãnh đạo, các quý vị đại biểu và gia đình lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công! Chúc phong trào thi đua yêu nước của tỉnh ta ngày càng đổi mới, phát triển và đạt được những kết quả toàn diện trong năm 2019! 

Xin trân trọng cảm ơn!


Tác giả: Theo baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
mic
Tin liên quan

Năm 2019

Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7.572
Hôm qua : 13.961
Bài viết được quan tâm