• :
  • :
A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp tỉnh Thái Bình, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cán bộ và nhân dân thôn Chí Cường, xã Nam Cường (Tiền Hải) nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Cách đây 90 năm, ngày 18/11/1930, Hội Phản đế Đồng minh - hình thức đầu tiên của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam ra đời do Đảng Cộng sản Việt Nam và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc khởi xướng và lãnh đạo, đánh dấu sự phát triển về chất phong trào đoàn kết yêu nước của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh chống thực dân đô hộ và bè lũ tay sai. Từ đó tới nay, tuy có những hình thức và tên gọi khác nhau cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cách mạng song mặt trận luôn là nơi khơi dậy và phát huy lòng yêu nước của mọi người Việt Nam; tập hợp và tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

90 năm qua, MTTQ Việt Nam luôn là bộ phận quan trọng trong hệ thống chính trị của đất nước, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại của Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của MTTQ Việt Nam. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, mặt trận các cấp ở Thái Bình đã tập hợp các tầng lớp nhân dân trong tỉnh cùng với cả nước tiến hành thắng lợi cuộc tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, giành chính quyền, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa; đánh đuổi thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Từ khi cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, phát huy vai trò là trung tâm của khối đại đoàn kết toàn dân, MTTQ tỉnh vận động nhân dân đẩy mạnh sản xuất, thực hành tiết kiệm; xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng đời sống văn hóa; củng cố lòng tin của các tầng lớp nhân dân với Đảng, chính quyền.

Trong những năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, MTTQ và các tổ chức thành viên trong tỉnh tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng các hoạt động về cơ sở và địa bàn dân cư, lựa chọn các nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tăng cường tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nội dung, hình thức tập hợp có nhiều đổi mới và linh hoạt, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động, phát triển tổ chức với triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, đi sâu vào nhóm đối tượng đặc thù để tập hợp, đoàn kết nhân dân. Thường xuyên tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh đến cấp ủy, chính quyền; đây là một kênh thông tin quan trọng để cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, hướng tới phục vụ tốt nhất đời sống của nhân dân. Hệ thống tổ chức của MTTQ thường xuyên được kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, chú trọng thu hút các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong cộng đồng, các chức sắc, chức việc tôn giáo tham gia công tác mặt trận.

Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ và các tổ chức thành viên triển khai tổ chức thực hiện đem lại hiệu quả rõ nét hơn. Nội dung của các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của tỉnh, nhất là nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tập trung vận động nhân dân phát huy tinh thần sáng tạo và tự quản, đóng góp nguồn lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, chấp hành pháp luật; tạo động lực để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  bảo đảm quốc phòng, an ninh. Trong năm 2020, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động tham gia tích cực, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại cơ sở; giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19. Trước tình hình lũ lụt nặng nề ở các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Ủy ban MTTQ tỉnh đã ra lời kêu gọi đồng thời tuyên truyền, vận động, tiếp nhận sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân..., được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao.

5 năm qua, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh đã chủ trì triển khai 5.299 cuộc giám sát. Công tác phản biện xã hội bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, trên tinh thần xây dựng, vì lợi ích chung của nhân dân. Thông qua phản biện xã hội, các ý kiến đóng góp, đánh giá, kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội đã có tác dụng bổ sung, điều chỉnh dự thảo đề án trên một số lĩnh vực và phản ánh được ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được thực hiện thường xuyên, có chiều sâu hơn. MTTQ và các đoàn thể đã chủ động thực hiện các nội dung của quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về công nhận xã, huyện, tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới; tham gia bầu trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố, hướng dẫn hoạt động hòa giải ở cơ sở, vận động nhân dân tham gia xây dựng hương ước, quy ước ở khu dân cư. Việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân đã có nhiều đổi mới, ngày càng đi vào nền nếp. Mặt trận và các đoàn thể chủ động phối hợp tổ chức các hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, các ý kiến tại hội nghị đối thoại đều được người đứng đầu tiếp thu, giải trình, hầu hết các ý kiến được chỉ đạo giải quyết kịp thời. Qua đó đã góp phần tạo niềm tin trong nhân dân với cấp ủy, chính quyền, người dân hiểu và chấp hành pháp luật tốt hơn, tích cực tham gia vào nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định: “Phát huy dân chủ và sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, phấn đấu xây dựng Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng”. Để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, phát huy truyền thống vẻ vang 90 năm qua,  thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tập trung triển khai thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động; xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Thực hiện dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Hai là, mở rộng và đa dạng hóa các hình thức tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cơ chế, chính sách của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường các biện pháp nắm tình hình nhân dân, dư luận xã hội để tập hợp, phản ánh với các cấp ủy đảng, chính quyền; theo dõi, giám sát và đôn đốc việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đáp ứng nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Ba là, vận động nhân dân thi đua lao động sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh, phát huy tài năng, sáng kiến, giúp nhau giảm nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân phát huy cao độ tinh thần tự giác, tự quản, đoàn kết xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, đô thị văn minh; chăm lo sự nghiệp giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, chăm sóc sức khỏe nhân dân, xây dựng gia đình văn hóa, no ấm, hạnh phúc.

Bốn là, tạo môi trường thuận lợi để nhân dân phát huy quyền làm chủ, bày tỏ ý kiến, kiến nghị và tâm tư, nguyện vọng với cấp ủy, chính quyền. Phát huy hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, chủ động tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn minh, thực hành tiết kiệm, tích cực tham gia phản ánh, tố giác và đấu tranh với các biểu hiện, hành vi tham nhũng, lãng phí. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, nhất là những lĩnh vực liên quan trực tiếp đến đời sống nhân dân và trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức thành viên.

Năm là, thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức cán bộ trong hệ thống phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tăng cường bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ mặt trận và các đoàn thể, trong đó chú trọng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ ở cơ sở, ban công tác mặt trận khu dân cư.

Kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam trong thời điểm Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng”, đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp trong tỉnh quyết tâm đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong giai đoạn mới, góp phần cùng cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, xây dựng Thái Bình phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Đồng chí  Nguyễn Văn Giang
(Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh)

 


Tác giả: Theo Baothaibinh.com.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
mic
Bản đồ hành chính

Diện tích: 1.586,3 Km2

Dân số: 1.860.447 người

 
 
Thời tiết các vùng
Thống kê truy cập
Hôm nay : 15.719
Hôm qua : 31.026
Bài viết được quan tâm