Tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp

12/04/2018


Đây là kết luận chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh tại Hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp có số nộp ngân sách lớn bàn về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tăng thu ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh, ngày 06/4/2018.

Sau khi nghe Cục Thuế tỉnh báo cáo và ý kiến tham gia của các đại biểu dự họp; đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Để tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, qua đó tăng nguồn thu cho ngân sách, hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2018 ở mức cao nhất, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện, thành phố và các doanh nghiệp tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tập hợp tất cả các ý kiến của các doanh nghiệp lớn tại hội nghị; tham mưu, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/4/2018 văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị của doanh nghiệp; rà soát các ngành nghề, lĩnh vực đã và đang đầu tư trên địa bàn tỉnh; tham mưu UBND tỉnh về những ngành nghề, lĩnh vực cần thu hút đầu tư; những ngành nghề, lĩnh vực cần hạn chế thu hút đầu tư để phù hợp với các nguồn lực hiện có của tỉnh.

Sản xuất tại Công ty TNHH da giày Xuất khẩu Thành Phát

Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố nâng cao tinh thần trách nhiệm khẩn trương rà soát, chủ động xử lý, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoàn thành trước ngày 30/5/2018.; Định kỳ hàng tháng tổ chức tiếp xúc, đối thoại với các doanh nghiệp để lắng nghe, trao đổi tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp; thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh việc rà soát các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, hoàn thành trong tháng 5/2018; rà soát, hỗ trợ các hộ sản xuất kinh doanh đủ điều kiện chuyển lên hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.

Các doanh nghiệp chủ động cơ cấu lại doanh nghiệp mình phù hợp với yêu cầu thị trường; chú trọng tiếp cận chủ trương, chính sách mới từ nhiều kênh thông tin, đặc biệt là thường xuyên tiếp cận Cổng thông tin điện tử của tỉnh; tích cực đẩy mạnh sản xuất kinh doanh nhằm tăng doanh thu, tăng thuế đầu ra, giảm chi phí đầu vào góp phần làm tăng nguồn thu cho ngân sách; Tự giác chấp hành nghiêm chỉnh các chính sách pháp luật về thuế, kê khai và nộp thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

Các ngành chức năng chủ động tìm hiểu, nắm bắt nhu cầu, tổ chức tập huấn, bổ túc các cơ chế, chính sách mới cho các doanh nghiệp để kịp thời triển khai, tránh phát sinh vướng mắc.

UBND tỉnh cam kết tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, trọng tâm là công khai, minh bạch và đơn giản hóa thủ tục hành chính, nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức; xây dựng chính quyền liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các doanh nghiệp trên địa bàn.

 

 

 

Tuấn Nguyễn

File đính kèm