Triển khai các biện pháp phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa vụ Xuân 2018

24/04/2018


Để đảm bảo giành thắng lợi sản xuất vụ Xuân năm 2018, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị triển khai những nhiệm vụ sau:

Nông dân xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ) phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

Các cấp, các ngành, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 12/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo phòng, trừ bệnh lùn sọc đen, bệnh đạo ôn và các đối tượng sâu bệnh hại khác, bảo vệ lúa vụ Xuân năm 2018; huy động tối đa lực lượng cán bộ tăng cường xuống cơ sở để kiểm tra đôn đốc, vận động nông dân thực hiện việc phòng trừ sâu, bệnh, bảo vệ an toàn lúa vụ Xuân năm 2018; phối hợp với UBND huyện, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy, bệnh lùn sọc đen, bệnh đạo ôn và các loại sâu bệnh hại khác để nông hiểu và làm đúng kỹ thuật.

UBND huyện, thành phố tập trung chỉ đạo công tác phòng trừ sâu bệnh bảo vệ lúa Xuân, không để bất cứ diện tích nào bị sâu, bệnh gây hại; trước mắt, tập trung chỉ đạo các địa phương huy động nông dân ra đồng phun thuốc trừ sâu cuốn nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng; phát động đợt trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng từ ngày 25/4/2018 đến ngày 01/5/2018 cho toàn bộ diện tích lúa Xuân; tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại cùng các đối tượng sâu bệnh hại khác, giúp các hộ nông dân thấy rõ nguy cơ, mức độ gây hại để có biện pháp phòng trừ đạt hiệu quả.

UBND huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban chức năng của huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn: Tăng cường kiểm tra, đôn đốc phòng trừ sâu bệnh kịp thời; hướng dẫn nông dân không bón đạm đơn nuôi đòng, nuôi hạt, không sử dụng phân bón qua lá và các chất kích thích sinh trưởng; quản lý chặt chẽ việc kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn, kiên quyết xử lý vi phạm, không để thuốc bảo vệ thực vật giả hoặc kém chất lượng lưu hành, làm ảnh hưởng đến sản xuất và gây thiệt hại cho nông dân.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phát hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; cử cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các huyện, thành phố, trực tiếp cùng các địa phương kiểm tra tình hình sâu bệnh trên đồng ruộng; hướng dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật, thời gian và các loại thuốc phòng trừ, đảm bảo việc phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng và các đối tượng sâu bệnh hại khác .

Sở Công thương chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp với các đơn vị liên quan và các địa phương tăng cường kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, không rõ nguồn gốc lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc nâng giá thuốc ảnh hưởng đến hiệu quả công tác phòng trừ sâu bệnh và thu nhập của nông dân.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Thái Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình tăng thời lượng phát sóng, để tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật phòng trừ sâu cuốn nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân và các loại sâu bệnh khác trên lúa Xuân năm 2018; chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện, thành phố, Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tăng thời lượng, tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng, sâu đục thân và các đối tượng sâu bệnh hại khác, đảm bảo an toàn sản xuất nông nghiệp.

Các địa phương tạm hoãn các cuộc họp, tham quan chưa cần thiết để tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu bệnh. Địa phương nào không chỉ đạo quyết liệt, để các loại sâu bệnh gây hại, ảnh hưởng đến năng suất lúa Xuân thì đồng chí Chủ tịch UBND địa phương đó chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh.

 

 

Quỳnh Chi