Ban hành kế hoạch thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình

26/04/2018


Ngày 26/4/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 35/KH-UBND về việc thực hiện đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh niên, thiếu niên giai đoạn 2010 - 2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Học sinh sang đường theo hướng dẫn của lực lượng cảnh sát giao thông.

Mục tiêu tổng quát nhằm phát huy tinh thần tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho thanh, thiếu niên; xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong thanh, thiếu niên. Bảo đảm công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên phát triển bền vững, có chiều sâu, trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cơ quan, tổ chức, đơn vị nhằm phát huy đầy đủ vai trò của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cụ thể: Phấn đấu 100% thanh niên là công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tuyên truyền, phổ biến về các hành vi bị nghiêm cấm, chế tài xử lý; về quyền, nghĩa vụ công dân; chính sách, pháp luật về thanh, thiếu niên.

Đến năm 2020, có từ 60% đến 90% thanh, thiếu niên đặc thù (nông thôn, khuyết tật, bạo lực gia đình, công nhân…) được tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trong các lĩnh vực liên quan đến quyền, nghĩa vụ và đời sống, công việc của từng đối tượng, địa bàn.

Phấn đấu từ 80% trở lên thanh niên, thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú được tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về thanh, thiếu niên. Phấn đấu giảm từ 10% đến 15% số vi phạm pháp luật có liên quan đến thanh, thiếu niên.

Nâng cao năng lực, bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới và nghiệp vụ PBGDPL cho người làm công tác PBGDPL cho thanh, thiếu niên, cán bộ Đoàn thực hiện PBGDPL.

Nội dung kế hoạch bao gồm: Hoạt động chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; Triển khai thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật, tăng cường tiếp cận pháp luật cho thanh, thiếu niên; Tổ chức các hội nghị tập huấn, bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật mới và kỹ năng PBGDPL cho thanh, thiếu niên và nhân rộng các mô hình PBGDPL có hiệu quả cho thanh, thiếu niên.

 

Ngọc Hiển