Ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình

02/08/2018


Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ký Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Quy định gồm 03 Chương, 33 Điều quy định các nội dung về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh và áp dụng đối với các tập thể, cá nhân người Việt Nam, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế thuộc các thành phần kinh tế, hộ gia đình, người Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan, tổ chức ở nước ngoài và các tổ chức Quốc tế ở Việt Nam có thành tích xuất sắc góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh – quốc phòng của tỉnh.

Về nguyên tắc thi đua: Tự nguyện, tự giác, công khai, đoàn kết, hợp tác và cùng phát triển. Căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua phải trên cơ sở đăng ký thi đua của tập thể, cá nhân. Trong đó, đối với cá nhân phải căn cứ vào mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vai trò của cá nhân trong công tác xây dựng Đảng, đoàn thể, sáng kiến, đề tài khoa học có tác dụng và tầm ảnh hưởng trong phạm vi từng cấp. Đối với tập thể phải căn cứ vào kết quả thực hiện, tham gia phong trào thi đua, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, mục tiêu đạt được trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng; nội bộ đoàn kết, gương mẫu, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, có mô hình, điển hình tiên tiến được áp dụng hiệu quả và được nhân rộng trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Về nguyên tắc khen thưởng, có một số điểm đáng chú ý là:

Đối với khen thưởng, tổng kết năm: Không được lấy hình thức khen thưởng theo đợt (chuyên đề) hoặc hình thức khen thưởng của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương làm căn cứ đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước; các hình thức khen thưởng theo đợt hoặc hình thức khen thưởng của Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương được ghi nhận và ưu tiên khi xét khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng; Trong một năm không đề nghị khen thưởng đồng thời cho người đứng đầu và tập thể đó với cùng một hình thức khen thưởng; Tập thể đã được tặng Cờ “Gương mẫu mọi mặt” hoặc Cờ “Chính quyền trong sạch vững mạnh” sau 03 năm mới được đề nghị xét tặng lần tiếp theo; Cá nhân trong một năm chỉ được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen hoặc danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, trường hợp cá nhân được tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” sau 03 năm mới được đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” lần tiếp theo; Cá nhân đã được khen thưởng cấp Nhà nước sau 02 năm mới được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen, sau 03 năm mới được đề nghị xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”

Đối với khen thưởng theo đợt (chuyên đề): phong trào thi đua theo đợt cấp nào phát động thì cấp đó xét khen thưởng và được đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, phạm vi ảnh hưởng lớn, đảm bảo các yêu cầu cụ thể.

Việc đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh” và Bằng khen cho cá nhân phải đảm bảo tỷ lệ cơ cấu phù hợp, ưu tiên đối tượng là nữ và người lao động trực tiếp. Ủy ban nhân dân tỉnh không khen thưởng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Lễ hội, Diễn đàn, tổng kết Luật, Nghị định.

Không xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với tập thể: Không đăng ký danh hiệu thi đua, không phát động và tổ chức các phong trào thi đua, không tổ chức sơ kết, tổng kết năm theo quy định, không hoàn thành chương trình công tác đã đăng ký với cấp có thẩm quyền; Cơ quan, tổ chức, đơn vị mới thành lập, thời gian hoạt động chưa đủ 01 năm; Đảng bộ, chi bộ, công đoàn cơ sơ sở xếp loại yếu kém, cơ quan, đơn vị địa phương xếp loại chưa đạt yêu cầu về công tác cải cách hành chính; Vi phạm chính sách của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của tỉnh, của ngành, của địa phương, tập thể có cá nhân vi phạm pháp luật về giao thông, về quản lý, sử dụng pháp, vi phạm chính sách dân số; Lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, tổ chức, địa phương bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên.

Không xét danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng đối với cá nhân: Không đăng ký danh hiệu thi đua; Mới tuyển dụng dưới 10 tháng, bị kỷ luật từ hình thức khiển trách trở lên; Cá nhân có dấu hiệu vi phạm đang trong quá trình xác minh hoặc xem xét kỷ luật; Cá nhân có đơn thư phản ánh của địa phương nơi cư trú về việc không chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vi phạm chính sách dân số, vi phạm pháp luật về giao thông; tiết lộ bí mật nhà nước theo quy định.

Về thẩm quyền quyết định tặng danh hiệu thi đua và các hình thức khen thưởng: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định tặng Cờ thi đua, danh hiệu “Tập thể Lao động xuất sắc”, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh”, Bằng khen, Bằng công nhận và Bằng ghi công. Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND cấp huyện tặng danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, danh hiệu “Lao động tiên tiến”, danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở” và Giấy khen. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tặng Giấy khen, danh hiệu “Lao động tiên tiến” và đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xét tặng danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Về thời điểm xét khen thưởng: Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương tiến hành việc xét khen thưởng vào dịp tổng kết năm; Các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề trực thuộc quản lý của UBND cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo xét khen thưởng vào dịp tổng kết năm học. Thời gian nhận hồ sơ đối với khen thưởng tổng kết năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trình hồ sơ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng trước ngày 20/01 hàng năm; UBND cấp huyện, Sở Giáo dục và Đào tạo trình hồ sơ khen thưởng cho đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục, dạy nghề trực thuộc quản lý của UBND cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/7 hàng năm. Đối với khen thưởng đột xuất, Thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương đề nghị khen thưởng kịp thời cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, đột xuất bảo đảm thời gian nhanh nhất. Đối với khen thưởng theo đợt (chuyên đề), địa phương xét chọn và lập hồ sơ đề nghị khen thưởng bảo đảm đúng tiến độ và thời gian quy định.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2018 và thay thế Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 11/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

                                                                                                   

 

Vũ Lan Anh