Chỉ thị về việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng "xe dù, bến cóc" xe hợp đồng "trá hình" tuyến xe cố định, xe chạy trái luồng tuyến trên địa bàn tỉnh Thái Bình

16/11/2018


Ngày 9/11/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về việc tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý triệt để tình trạng "xe dù, bến cóc" xe hợp đồng "trá hình" tuyến xe cố định, xe chạy trái luồng tuyến trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Nội dung chi tiết xem tại file đính kèm

File đính kèm