Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

05/07/2017


Sáng ngày 4/7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bàn một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh; lãnh đạo một số ngành, đơn vị, địa phương dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo của UBND tỉnh về: Xin chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối của liên doanh Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) - Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại huyện Quỳnh Phụ; Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn và một số nhiệm vụ, biện pháp trọng tâm trong thời gian tới; Sửa đổi, bổ sung một số cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020; Cơ chế hỗ trợ các xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới năm 2017; Tình hình và giải pháp biên chế công chức cấp xã.

Tại hội nghị, hầu hết các đại biểu đều thống nhất với nội dung các báo cáo của UBND tỉnh, đồng thời tham gia thảo luận, đóng góp một số ý kiến, tập trung vào các vấn đề: Thống nhất chủ trương thực hiện Dự án Công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối của liên doanh Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) - Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại huyện Quỳnh Phụ nhưng cần phải đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện Dự án; thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, bố trí tái định cư cho người dân nếu phải di dời, quy trình thực hiện đầu tư Dự án; làm rõ các cơ chế hỗ trợ của tỉnh xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn; chất lượng nguồn nước; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc tuyên tuyền, vận động, đối thoại với nhân dân, chính quyền các địa phương để tăng tỷ lệ hộ dân ở nông thôn sử dụng nước sạch; cơ chế hỗ trợ xử lý rác thải sinh hoạt, hạn chế chôn lấp rác thải; phương án bố trí công chức cấp xã đối với những xã còn thiếu...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư thực hiện Dự án Công nghiệp hóa nông nghiệp và vận hành chuỗi khép kín sản xuất, thu hoạch, chế biến, vận chuyển, phân phối của liên doanh Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) - Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tại huyện Quỳnh Phụ. Về trình tự, thủ tục thực hiện theo quy hoạch. Thống nhất chủ trương cho liên doanh Công ty CP Ô tô Trường Hải (THACO) - Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời tiến hành nghiên cứu, đề xuất Dự án đầu tư tại huyện Quỳnh Phụ; giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo việc nghiên cứu, xem xét, trình dự án đầu tư theo quy định của pháp luật và tình hình thực tế của địa phương bảo đảm sự đồng thuận, nhất trí trong các bước, nội dung thực hiện. Thống nhất giao Ban Thường vụ Huyện ủy Quỳnh Phụ trên cơ sở chỉ đạo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tập trung chỉ đạo các ngành, cơ quan, địa phương phối hợp với các đơn vị thực hiện nhiệm vụ đề ra.

Đối với việc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị tiếp tục quán triệt trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, các địa phương quan điểm cấp nước sạch nông thôn là chương trình lớn, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh. Thời gian qua, tỉnh ta đã có nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt, huy động sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp đầu tư hệ thống cấp nước sạch nông thôn đến 100% xã, nhiệm vụ đặt ra hiện nay là phải bảo đảm duy trì, giữ vững hệ thống cấp nước sạch trên địa bàn toàn tỉnh, hướng đến mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Tuy nhiên, mục tiêu tỷ lệ người dân nông thôn sử dụng nước sạch chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, có nơi còn thấp. Đồng chí thống nhất các giải pháp đề ra trong báo cáo của UBND tỉnh, đồng thời yêu cầu thời gian tới cấp ủy, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở cơ sở phải có trách nhiệm bảo đảm duy trì hệ thống cấp nước sạch, bảo vệ công trình nước sạch, nâng tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch trong toàn tỉnh đạt trên 60%. Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn là cơ quan chủ trì phối hợp đẩy mạnh công tác công tác tuyên truyền về lợi ích của việc sử dụng nước sạch, chất lượng nước để phấn đấu đạt mục tiêu số hộ sử dụng nước sạch. UBND tỉnh làm việc với Bộ Y tế bảo đảm thống nhất việc áp dụng tiêu chuẩn nước sạch sinh hoạt. Ban Chỉ đạo tham mưu cho UBND tỉnh giám sát, kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, yêu cầu các doanh nghiệp bảo đảm chất lượng nguồn nước, quản lý giá trần bán nước theo quy định. Tổ chức đối thoại với doanh nghiệp để thống nhất về cơ chế và cách tính hỗ trợ của tỉnh đầu tư xây dựng các công trình nước sạch nông thôn đi đến sự đồng thuận, bảo đảm hài hòa lợi ích của các bên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cùng phối hợp thực hiện tốt các chương trình tín dụng nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ưu tiên cho các hộ vay vốn đấu nối dùng nước sạch, tuyệt đối không cho các hộ vay vào mục đích đào giếng khơi, khoan giếng. Các cơ quan quản lý nhà nước làm tốt công tác quản lý nguồn nước ngầm trên địa bàn tỉnh. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh bảo đảm nguồn tài chính hàng năm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư xây dựng các công trình nước sạch nông thôn theo cơ chế hỗ trợ của tỉnh.

Đối với cơ chế, chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Thái Bình, giai đoạn đến năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các xã phải sử dụng đúng nguồn kinh phí tỉnh hỗ trợ cho việc thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn, không được sử dụng nguồn kinh phí hỗ trợ này vào mục đích khác. Đối với các doanh nghiệp khi đầu tư dự án xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn nếu được tỉnh chấp thuận thì căn cứ vào phạm vi, quy mô, công nghệ tỉnh sẽ có cơ chế hỗ trợ cho từng dự án. Đồng chí giao cho UBND tỉnh nghiên cứu xây dựng cơ chế hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải bảo đảm QCVN61-MT/2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải rắn sinh hoạt của Bộ Tài nguyên và Môi trường để thay thế Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND ngày 24/9/2014 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt để trình HĐND tỉnh.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất với đề xuất của UBND tỉnh hỗ trợ các xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới năm 2017 là 3 tỷ đồng/xã. Điều kiện đối với xã được hỗ trợ là: Hết năm 2016, xã đạt từ 14/19 tiêu chí nông thôn mới trở lên, trong đó phải đạt 2 tiêu chí: “Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật” và “Quốc phòng và an ninh”; tại thời điểm tháng 6/2017, không có nợ đọng xây dựng cơ bản, trường hợp có nợ đọng xây dựng cơ bản nhưng không quá 1 tỷ đồng và có khả năng thanh toán; đến hết năm 2017 đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới và không phát sinh nợ về xây dựng cơ bản.

Về tình hình biên chế công chức cấp xã hiện nay, toàn tỉnh còn thiếu 25 công chức bắt buộc và 392 công chức tăng thêm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chuyên môn, các địa phương thực hiện các giải pháp bảo đảm có đủ số lượng công chức bắt buộc theo quy định. Đối với những xã thiếu công chức tăng thêm thì chủ động bố trí cán bộ thực hiện nhiệm vụ; nếu không bố trí được thì lập danh sách đề nghị huyện gửi Sở Nội vụ thẩm định trình UBND tỉnh chỉ đạo thống nhất bố trí cán bộ kiêm nhiệm và xây dựng chế độ cho cán bộ kiêm nhiệm cho phù hợp.

Theo baothaibinh.com.vn