Giám sát kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP của Chính phủ tại Sở Thông tin và Truyền thông

26/07/2018


Chiều ngày 24/7, Đoàn giám sát của Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó trưởng đoàn giám sát đã đến giám sát tại Sở Thông tin và Truyền thông về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Nghị định số 152/02007/NĐ-CP ngày 10/10/2007 của Chính phủ về khu vực phòng thủ.

Báo cáo của Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông nêu rõ: trong thời gian qua, Đảng bộ, cơ quan Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực tổ chức thực hiện khá toàn diện, có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, góp phần vào việc xây dựng tỉnh thành khu vực phòng thủ vững chắc trong hệ thống phòng thủ chung của Quân khu 3 và cả nước, từ đó giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện để thực hiện công cuộc đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Việc tổ chức, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP được quan tâm thực hiện. Công tác ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, chương trình hành động của cấp ủy, cơ quan trong việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW và Nghị định số 152/2007/NĐ-CP được thực hiện tốt. Công tác sơ kết, đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng khu vực phòng thủ hàng năm được thực hiện lồng ghép trong tổng kết công tác Đảng, công tác chuyên môn.

Việc xây dựng tiềm lực về chính trị, tinh thần được xác định làm nòng cốt, Đảng ủy đã thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ; tích cực chăm lo xây dựng Đảng bộ, cơ quan, đoàn thể trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc ngay từ thời bình. Việc xây dựng tiềm lực khoa học công nghệ và tiềm lực về quân sự - an ninh được đặc biệt chú trọng. Làm tốt việc hướng dẫn công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về quốc phòng – an ninh. Tham mưu thực hiện tốt việc quản lý các hoạt động thông tin, không để các thế lực phản động lợi dụng nhằm xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước. Lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin của tỉnh phát triển về hạ tầng mạng lưới và dịch vụ, đảm bảo thông tin liên lạc và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ nhu cầu quốc phòng.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn giám sát đề nghị Đảng ủy Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục hoàn thiện, bổ sung một số nội dung liên quan chưa được nêu trong báo cáo mà thành viên đoàn đã chỉ ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, góp phần xây dựng khu vực phòng thủ của tỉnh có tiềm lực và sức mạnh toàn diện, nhằm ngăn ngừa, làm thất bại âm mưu và hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, xử lý có hiệu quả các tình huống về quốc phòng, an ninh. Lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Kế hoạch đảm bảo thông tin và truyền thông tác chiến phòng thủ của tỉnh và Kế hoạch chuyển ngành Thông tin và Truyền thông từ thời bình sang thời chiến của tỉnh Thái Bình. Định kỳ tham gia diễn tập khu vực phòng thủ do tỉnh tổ chức đảm bảo chất lượng và khả thi. Tổ chức thực hiện toàn diện, đồng bộ các nội dung về xây dựng khu vực phòng thủ, trong đó tích cực chỉ đạo công tác tuyên truyền về quốc phòng – an ninh, các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tăng cường quốc phòng – an ninh, bảo vệ vững Tổ quốc và xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Tập trung củng cố, xây dựng Đảng bộ, cơ quan trong sạch, vững mạnh, nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức điều hành. Chăm lo xây dựng lực lượng tự vệ cơ quan trong sạch, vững mạnh, thực sự là nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong lĩnh vực thông tin và truyền thông. Phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, xử lý, phản bác các thông tin xấu, độc trên Internet.

Vũ Lan Anh