Hội nghị cán bộ học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng

25/10/2018


Thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, sáng 25/10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng  toàn Đảng bộ nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, ý chí, hành động của Đảng và sự đồng thuận cao của nhân dân trong việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, tạo chuyển biến tích cực, thực hiện tốt nhiệm vụ: Phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế; giữ vững ổn định tình hình chính trị - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; chấn chỉnh, uốn nắn những nhận thức lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch; tăng cường sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn viện lãnh thổ. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng và các kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã được nghe Thiếu tướng Lê Minh Hạnh – Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an; đồng chí Lê Đình Tĩnh – Phó Viện trưởng Viện Chiến lược, Bộ Ngoại giao; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy truyền đạt những nội dung cơ bản Nghị quyết số 29-NQ/TW và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc  trên không gian mạng, Chiến lược an ninh mạng quốc gia; Chỉ thị số 25-CT/TW ngày 8/8/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030; Kết  luận số 36-KL/TW ngày 6/9/2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; giới thiệu những điểm mới của Quy định số 07-QĐi/TW ngày 28/8/2018 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm.

Nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập và nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, tiếp thu đầy đủ những nội dung truyền đạt các nghị quyết, kết luận, quy định, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; tích cực thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên cơ sở xác định rõ nội dung công việc, phù hợp với tình hình, điều kiện của tỉnh, các đại biểu tham dự hội nghị sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập, quán triệt, xây dựng kế hoạch thực hiện ở mỗi cấp và cơ quan, đơn vị đạt kết quả cao nhất.

 

Hà Trần