Tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư của nhà đầu tư thực hiện các công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại tỉnh Thái Bình

26/12/2016


Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư, đẩy mạnh thu hút đầu tư vào tỉnh, khắc phục những hạn chế, yếu kém nêu trên và tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, ngày 23/12/2016, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 28/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư của nhà đầu tư thực hiện các dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách tại tỉnh Thái Bình.

Trụ sở Sở Tài chính - Sở Công Thương.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; thực thi đầy đủ, nhất quán các quy định của hai Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư gắn với việc triển khai Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo những điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động đầu tư.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan khi thẩm định, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án cần thực hiện tốt các nội dung sau:

Phải thực hiện đúng các quy hoạch có liên quan và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, trong đó phải xác định cụ thể tình trạng và tính khả thi trong công tác giải phóng mặt bằng khu đất để thực hiện dự án; tập trung thu hút, kêu gọi và đôn đốc các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh hạ tầng các khu, cụm công nghiệp hoàn thành dự án đầu tư theo quy hoạch để thu hút các dự án thứ cấp đầu tư sản xuất kinh doanh. 

Phải thẩm định chặt chẽ hồ sơ dự án đầu tư, đánh giá đầy đủ các nội dung theo quy định của Luật Đầu tư, đặc biệt về năng lực tài chính, nguồn vốn đầu tư, phương án huy động vốn, các cam kết hỗ trợ tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; ưu tiên thu hút các dự án sản xuất với công nghệ sản xuất tiên tiến hiện đại, thiết bị mới và có xuất xứ từ các nước phát triển, ít gây ô nhiễm môi trường và giải quyết nhiều lao động.

Khi nhà đầu tư tỉnh ngoài, nước ngoài có đề xuất thực hiện dự án tại tỉnh Thái Bình, khuyến khích nhà đầu tư thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh tại tỉnh đăng ký hạch toán độc lập để thực hiện kê khai nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp và các loại thuế khác theo các quy định của Luật Quản lý thuế đối với Nhà nước tại địa phương, đảm bảo phù hợp với việc sử dụng tài nguyên đất, lao động và các nguồn lực đã đầu tư của địa phương.

Chỉ thị cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động nắm bắt thông tin và kịp thời đề xuất biện pháp xử lý theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Đất đai và các quy định của pháp luật có liên quan đối với nhà đầu tư có đề nghị chuyển nhượng dự án đầu tư đã được cho thuê đất, giao đất nhưng dự án này nhà đầu tư không triển khai hoặc chưa hoàn thành dự án đúng tiến độ đăng ký.

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở ngành, đơn vị có liên quan tham mưu thu hồi đất đối với dự án để đất không đưa vào sử dụng, sử dụng đất sai mục đích, vi phạm pháp luật đất đai; Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đưa các khu đất có vị trí thuận lợi, có giá trị thương mại cao tại các huyện, thành phố thuộc diện thu hồi vào danh mục đấu thầu các khu đất để tăng hiệu quả sử dụng đất, tạo nguồn vốn thực hiện các dự án trọng điểm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thường xuyên rà soát, giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn quản lý. Khi phát hiện dự án chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng đã triển khai xây dựng, thì phải phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng và Sở quản lý công trình chuyên ngành để kiểm tra, yêu cầu dừng triển khai, đề xuất biện pháp xử lý theo quy định. Trường hợp để xảy ra vấn đề nêu trên tại địa phương nào thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tại địa phương đó phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nội dung chi tiết xem tại đây

T.A