Kết luận của đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo

07/05/2018


Ngày 18/4/2018, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo. Dự họp Ban Chỉ đạo có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo theo Quyết định số 678-QĐ/TU ngày 15/8/2017 của Tỉnh ủy.

Sau khi nghe Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp báo cáo, ý kiến tham gia của các đồng chí thành viên. Để thực hiện tốt chủ trương của Chính phủ, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng khu kinh tế Thái Bình; đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:

1. Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo, cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình; Quyết định số 1905/QĐ-TTg ngày 29/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh Thái Bình; Quyết định số 171/QĐ-BCĐ ngày 14/9/2017 của Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình; Công văn số 3577/UBND-CTXDGT ngày 19/9/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch triển khai xây dựng khu kinh tế Thái Bình để nắm vững và đầy đủ nhất những nội dung, yêu cầu, nhiệm vụ phải thực hiện trong triển khai xây dựng khu kinh tế; tránh nóng vội, chủ quan, đốt cháy giai đoạn; nhưng cũng không được ỷ lại trong quá trình tổ chức thực hiện.

2. Yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan khẩn trương đôn đốc và theo sát các Bộ, ngành Trung ương để sớm có thỏa thuận gửi Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định nhiệm vụ quy hoạch chung khu kinh tế Thái Bình. Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ngành là thành viên Ban Chỉ đạo chủ động bám sát các Bộ chủ quản để sớm có thỏa thuận gửi Bộ Xây dựng. Trường hợp có vướng mắc, kịp thời báo cáo lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh để có chỉ đạo tháo gỡ. Phấn đấu trong tháng 5/2018 hoàn thành nhiệm vụ này.

Trong tháng 5/2018, Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xúc tiến quy trình lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện về năng lực để tư vấn xây dựng quy hoạch chung khu kinh tế (trong đó ưu tiên lựa chọn tư vấn nước ngoài). Cần thiết, có thể tổ chức Hội thảo với các chuyên gia góp ý cho quy hoạch. Mục tiêu phấn đấu đến cuối Quý III hoặc nửa đầu Quý IV năm 2018 sẽ hoàn thành quy hoạch chung khu kinh tế. Đồng thời với quy hoạch chung, những phân khu nào có đủ điều kiện, có thể triển khai tiến hành lập quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết.

3. Về công tác phối hợp giữa Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp với các sở, ngành, địa phương:

- Quá trình nghiên cứu xây dựng quy hoạch chung khu kinh tế, yêu cầu Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành, các địa phương liên quan; trước hết là với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông để triển khai xây dựng tuyến đường bộ ven biển nhằm khai thác tối đa lợi thế của tuyến đường trong việc thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng ven biển của tỉnh; đồng thời phối hợp chặt chẽ với các huyện Thái Thụy, Tiền Hải và các xã, thị trấn trong vùng dự án để quy hoạch chung khu kinh tế cũng như quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng sau này không mâu thuẫn và không bị phá vỡ bởi các quy hoạch hiện hành tại mỗi địa phương (Quy hoạch hiện có của các huyện Thái Thụy, Tiền Hải và của 31 xã, thị trấn trong vùng dự án cần phải có sự nghiên cứu, điều chỉnh cho phù hợp với quy hoạch chung khu kinh tế; lấy quy hoạch khu kinh tế làm trọng tâm trong điều chỉnh quy hoạch hiện có).

- Trong khi chờ quy hoạch chung khu kinh tế, việc triển khai các quy hoạch hiện có tại mỗi địa phương liên quan cần được xem xét một cách thận trọng; các địa phương khi triển khai phải có sự trao đổi kịp thời với Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp và ngược lại (tinh thần là hạn chế đến mức thấp nhất việc triển khai các quy hoạch hiện có cho đến khi quy hoạch chung khu kinh tế được cấp có thẩm quyền phê duyệt). Cấp ủy, chính quyền các huyện Thái Thụy, Tiền Hải và cấp ủy, chính quyền 31 xã, thị trấn vùng dự án phải quán triệt chủ trương này, quản lý, tổ chức thực hiện và nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch của địa phương mình để không vướng trong quá trình triển khai thực hiện quy hoạch khu kinh tế.

4. Trong khi đang triển khai công tác lập quy hoạch chung khu kinh tế, Ban Chỉ đạo thống nhất quan điểm: Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan tiếp tục làm tốt công tác xúc tiến thu hút đầu tư vào khu kinh tế; tạo điều kiện để các nhà đầu tư triển khai, nghiên cứu thực hiện dự án trên địa bàn, bảo đảm phù hợp với quy định của nhà nước và định hướng phát triển của địa phương trong tương lai.

5. Về công tác tuyên truyền:

- Cấp ủy, chính quyền các huyện Thái Thụy, Tiền Hải tập trung chỉ đạo thực hiện tốt công tác nắm diễn biến tình hình trong nhân dân của các xã, thị trấn trong vùng dự án; chủ động xử lý những vấn đề phát sinh, bảo đảm ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

- Giao Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp chủ động phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng tài liệu tuyên truyền phù hợp để đẩy mạnh công tác truyền thông, tạo thống nhất trong nhận thức và đồng thuận trong quá trình triển khai xây dựng khu kinh tế.

Việc định hướng tuyên truyền do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện; chỉ đạo tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng do Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện.

Công tác tuyên truyền cần triển khai sâu rộng tại các huyện Thái Thụy, Tiền Hải và 31 xã, thị trấn trong vùng dự án; bên cạnh đó vẫn phải truyền thông rộng rãi để tạo sự đồng thuận của nhân dân trong tỉnh và thông qua đó quảng bá khu kinh tế của tỉnh ra tỉnh ngoài và nước ngoài là rất cần thiết.

Ngoài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cần lưu ý tuyên truyền trên các phương tiện khác: Cấp ủy, chính quyền các huyện Thái Thụy, Tiền Hải chỉ đạo tuyên truyền qua hệ thống chính trị của huyện, của xã (thông qua họp chi bộ, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể,...); các sở, ngành tuyên truyền qua trang Web của sở.

6. Giao Ủy ban nhân dân các huyện Thái Thụy, Tiền Hải:

- Triển khai ngay đến Ủy ban nhân dân 31 xã, thị trấn trong vùng dự án: Tiến hành rà soát lại các quy hoạch hiện có của địa phương và chấn chỉnh công tác quản lý thực hiện quy hoạch. Theo đó, quy hoạch chung khu kinh tế phải được ưu tiên trước hết, quy hoạch hiện có của các địa phương phải được nghiên cứu điều chỉnh phù hợp.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân 31 xã, thị trấn thực hiện quản lý chặt chẽ tài nguyên, môi trường (nhất là các đầm, bãi, khu vực đất ngập nước,...). Nơi nào để xảy ra tình trạng tự phát khai thác, tự phát đầu tư, xây dựng trái phép, người đứng đầu chính quyền đó phải được xem xét xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

- Căn cứ định hướng quy hoạch và quy hoạch được phê duyệt trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân các huyện Thái Thụy, Tiền Hải xây dựng kế hoạch sử dụng đất hàng năm và trong từng thời kỳ, trình các cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định.

7. Về triển khai các dự án trọng điểm trong khu kinh tế:

- Dự án nâng bãi triều Xuân Hải: Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản báo cáo Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương về việc điều chỉnh từ quy hoạch khu công nghiệp thành cụm công nghiệp, với mục đích sử dụng cho phát triển công nghiệp và đô thị.

- Dự án đường ven biển: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các sở, ngành liên quan khẩn trương triển khai hoàn tất các thủ tục đầu tư theo quy định để có thể khởi công xây dựng công trình chậm nhất trong Quý III năm 2018.

- Dự án đường 221A: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông sớm tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện.

8. Về các đề xuất, kiến nghị của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp: Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét giải quyết; Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tiếp tục rà soát đối với các đề xuất, kiến nghị đảm bảo đúng quy định của pháp luật và phù hợp với thực tiễn.

Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng khu kinh tế mỗi quý họp một lần để kiểm điểm kết quả thực hiện các công việc đề ra.

Nguyễn Tuấn

File đính kèm
Các bài viết khác