Thái Bình: Giá trị sản xuất trong các khu công nghiệp năm 2018 tăng 17,7% so với năm 2017

03/12/2018


Mặc dù còn gặp khó khăn, nhưng trong năm 2018, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp khu công nghiệp ổn định và có mức tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 22.218,8 tỷ đồng, tăng 17,7% so với cùng kỳ năm 2017.

Sản xuất trong công ty May Việt Thái

Theo báo cáo của Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp, đến cuối tháng 10/2018, có 145 dự án trong các khu công nghiệp đã đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh. Giá trị xuất khẩu ước đạt 922,74 triệu USD, tăng 14,5% so với năm 2017; trong đó giá trị xuất khẩu FDI ước đạt 446,38 triệu USD, tăng 17%. Giá trị nhập khẩu ước đạt 763,85 triệu USD, tăng 16% so với năm 2017; trong đó giá trị nhập khẩu FDI ước đạt 402,77 triệu USD, tăng 16,2%.

Doanh thu hàng hóa ước đạt 23.523,46 tỷ đồng, tăng 6,8% so với năm 2017. Các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp ước cả năm 2018 đã nộp thuế và các khoản nộp ngân sách nhà nước khoảng trên 1.061,3 tỷ đồng, tăng 6,13% so với năm 2017.

Đến nay, các khu công nghiệp đã thu hút trên 60.000 lao động làm việc (tăng 0,9% so với năm 2017) với mức thu nhập bình quân 5 triệu đồng/người/tháng; ước số lao động được tạo việc làm mới trong các khu công nghiệp năm 2018 khoảng trên 61.104 người.

 

Nguyễn Việt