Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

30/11/2016


Ngày 29/11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến về: tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017; tình hình thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 các cấp ngân sách ở địa phương;

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia năm 2016, kế hoạch năm 2017; quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách tỉnh giai đoạn 2017 - 2020; đề án phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh đến năm 2020; điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; chủ trương đầu tư xây dựng khu liên hợp thể thao tỉnh, Trung tâm hội nghị tỉnh theo hình thức BT; báo cáo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”; kết quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.  

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2016, tổng sản phẩm (GRDP) trên địa bàn tỉnh ước đạt 45.150 tỷ đồng, ước tăng 10,12% so với năm 2015, đạt cao nhất so với 6 năm gần đây. Sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá dù bị thiệt hại bởi  bão số 1, giá trị sản xuất tăng 1,89% so với năm trước. Phong trào xây dựng cánh đồng mẫu lớn, chăn nuôi trang trại, gia trại, nuôi trồng thủy hải sản tiếp tục phát triển; tích tụ ruộng đất nông nghiệp bước đầu hình thành góp phần phát triển sản xuất hàng hóa. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt. Dự kiến đến hết năm 2016, toàn tỉnh có khoảng 200 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Hoạt động khuyến công, khuyến thương được triển khai tổ chức kịp thời, hiệu quả. Sản xuất công nghiệp và dịch vụ, thương mại duy trì đà tăng trưởng 2 con số, đạt cao nhất từ năm 2011 đến nay; một số cơ sở kinh doanh lớn đi vào hoạt động tạo thêm động lực mới về phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Thu ngân sách của tỉnh đạt kết quả tích cực, cao nhất từ trước đến nay, nhiều khoản thu nội địa và thu thuế xuất nhập khẩu tăng cao. Theo đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 15.858,5 tỷ đồng, vượt 62,3% dự toán, tăng 18,8% so với năm 2015; thu nội địa ước đạt 7.324,6 tỷ đồng, vượt 74,7% dự toán, thu thuế xuất nhập khẩu gấp 2,4 lần dự toán. Chi ngân sách địa phương được điều hành hợp lý, hiệu quả với tổng chi ước đạt 13.596,6 tỷ đồng, vượt 53,9% dự toán, tăng 34,6% so với năm 2015.

Công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường, khối lượng thực hiện và giải ngân vốn đầu tư ngân sách tăng khá. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản và chương trình mục tiêu quốc gia của tỉnh năm 2016 đến nay đạt 4.647 tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó vốn bố trí cho các dự án là 3.691,8 tỷ đồng; ước giá trị khối lượng thực hiện và giải ngân 11 tháng đạt 3.500 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch và tăng 21,2% so với cùng kỳ năm 2015. Đầu tư xây dựng cơ bản theo hình thức đối tác công tư được đẩy mạnh, thúc đẩy xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư, huy động các nguồn vốn cho đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống dân sinh.

Lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội được bảo đảm. Các chế độ, chính sách đối với người và gia đình có công, các đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra. Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo và đạt những kết quả khá tích cực, duy trì thực hiện có hiệu quả hoạt động của trung tâm hành chính công cấp tỉnh và cấp huyện; số lượng thủ tục và thời gian giải quyết thủ tục hành chính được cắt giảm và rút ngắn, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân; hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được cải thiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Năm 2017, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, khuyến khích phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Phấn đấu GRDP tăng từ 11%; tổng thu ngân sách đạt 13.643,4 tỷ đồng; tổng chi ngân sách địa phương đạt 9.667,9 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội tăng trưởng 8,5% trở lên so với năm 2016. Nâng cao chất lượng khoa học, công nghệ, giáo dục và đào tạo, y tế; phát triển văn hóa; bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và xây dựng chính quyền. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu đều nhất trí với nội dung báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2016, phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 của UBND tỉnh. Về đề án phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh đến năm 2020, sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhất trí chủ trương triển khai xây dựng đề án; đồng thời nhấn mạnh việc phát triển kết cấu hạ tầng của tỉnh phải bảo đảm các nguyên tắc: có tầm nhìn dài hạn, có quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng cho từng lĩnh vực cụ thể và phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Cần phải có phân kỳ đầu tư phù hợp, tập trung đầu tư các lĩnh vực hạ tầng trọng điểm, then chốt, ưu tiên các dự án quan trọng tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn. Phát triển kết cấu hạ tầng bảo đảm tính đồng bộ, hiện đại. Có cơ chế phối hợp để huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Phát triển kết cấu hạ tầng phải gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phải xây dựng kế hoạch về nguồn lực hàng năm có tính khả thi cao, tăng cường cải cách hành chính và công tác giải phóng mặt bằng tạo điều kiện cho đầu tư kết cấu hạ tầng. Về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương điều chỉnh theo phương án báo cáo đã đề xuất, nhấn mạnh việc điều chỉnh phải phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020 và những năm tiếp theo được cấp có thẩm quyền phê duyệt; chú ý đến yếu tố tạo đột phá tăng trưởng kinh tế theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Khẳng định việc sửa đổi, bổ sung chính sách khuyến khích đầu tư một số lĩnh vực trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 là cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để góp phần thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đối với đề xuất đầu tư xây dựng khu liên hợp thể thao tỉnh, Trung tâm hội nghị tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất chủ trương xây dựng theo hình thức BT; đồng thời yêu cầu việc lựa chọn nhà đầu tư phải thực hiện theo đúng quy hoạch, bảo đảm công khai, minh bạch; quy mô, kiến trúc các công trình phải bảo đảm hiện đại, chắc chắn, phù hợp với kiến trúc cảnh quan đô thị. Về kết quả thực hiện thu, chi ngân sách nhà nước năm 2016, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách ở địa phương từ năm 2017, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách năm 2017 các cấp ngân sách ở địa phương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cơ bản nhất trí với báo cáo đề xuất của UBND tỉnh. Đồng thời lưu ý việc phân chia nguồn thu tiền sử dụng đất theo tinh thần tăng tỷ lệ chia cho cấp huyện và cấp xã, giảm cấp tỉnh. Về nguồn tăng thu năm 2016, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất nguyên tắc phân bổ để thu hồi tạm ứng của ngân sách tỉnh cấp, còn lại ưu tiên xử lý dứt điểm các dự án đã quyết toán. Đối với ngân sách năm 2017, thống nhất nguyên tắc nguồn tăng thu từ thuế, phí và tăng thu tiền sử dụng đất của ngân sách huyện, xã đều ưu tiên tập trung cho việc thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản. Về nguồn vốn đầu tư phát triển cân đối ngân sách năm 2017, cấp tỉnh và cấp huyện chủ động thực hiện theo nguyên tắc bố trí ưu tiên thanh toán cho các dự án đã hoàn thành có quyết toán và bàn giao đưa vào sử dụng. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban Cán sự đảng UBND tỉnh tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hoàn chỉnh nội dung các báo cáo trước khi trình Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến và HĐND tỉnh phê duyệt.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất ban hành thông báo kết quả giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”, Chỉ thị số 03-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới”.

 

Theo Baothaibinh.com.vn