Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)

21/12/2016


Ngày 20/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ, đoàn thể tỉnh; báo cáo viên cấp tỉnh; các đồng chí ủy viên ban thường vụ, chánh văn phòng các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, UBND, chánh văn phòng HĐND, UBND các huyện, thành phố.

Đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương dự và trực tiếp truyền đạt tại hội nghị. Các đồng chí: Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Việc quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa đặc biệt nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong nhân dân; góp phần quan trọng để thực hiện nhiệm vụ trung tâm là phát triển kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ then chốt là xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, chấn chỉnh, uốn nắn những lệch lạc; đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, thù địch, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Về học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh đây là nhiệm vụ nằm trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, là nội dung chính chuyên đề toàn khóa được Trung ương đặt ra. Vì vậy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị mỗi đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm; tự giác học tập, nghiên cứu, thảo luận và viết thu hoạch; kết hợp tự nghiên cứu với tập trung nghe truyền đạt để quán triệt sâu sắc, tiếp thu đầy đủ những nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập, quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch hành động ở mỗi cấp và cơ quan, đơn vị đạt kết quả cao nhất.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng lý luận Trung ương truyền đạt nội dung các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) gồm: Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 09-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước 2017. Trong đó, đặc biệt nhấn mạnh những điểm mới trong Nghị quyết số 04-NQ/TW về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gồm hệ thống những biểu hiện của sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” và 4 nhóm giải pháp đồng bộ, chính diện, quyết liệt mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ ra trong đó có một số điểm mới như: Đổi mới và bắt buộc học tập lý luận chính trị; cam kết rèn luyện giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; cơ chế kiểm soát quyền lực; siết chặt kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, đề cao pháp luật của Nhà nước, công khai kết quả xử lý vi phạm; sự thống nhất về chính sách và kỷ luật giữa Đảng và Nhà nước; hợp đồng có thời hạn với viên chức; tăng thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu để xử lý cán bộ thuộc quyền; tăng cường sự giám sát của nhân dân trong xây dựng Đảng; phát huy vai trò của báo chí, các cơ quan truyền thông; có cơ chế tạo động lực như thực hiện chính sách về tiền lương, nhà ở…

Các đại biểu dự hội nghị.

Truyền đạt chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đi sâu phân tích những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đạo đức Hồ Chí Minh là một bộ phận của tư tưởng Hồ Chí Minh; là một hệ thống các quan điểm cơ bản và toàn diện của Người về đạo đức, vị trí, vai trò của đạo đức, những chuẩn mực giá trị của đạo đức cách mạng và những nguyên tắc xây dựng đạo đức. Phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người, được thể hiện trong công việc, ứng xử, gần gũi và tự nhiên, có sức hút, cảm hóa kỳ diệu.

Trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) phải gắn với thực hiện đồng bộ các chủ trương, nghị quyết khác của Đảng, Nhà nước để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng, ổn định tình hình, tạo niềm tin trong Đảng, trong nhân dân; nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về ý thức, trách nhiệm của mình với Đảng, với Tổ quốc để thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc và có hiệu quả; tránh tình trạng thờ ơ, vô cảm, đứng ngoài cuộc hoặc có tư tưởng chỉ trông chờ, phán xét người khác.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các sở, ban, ngành, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế cơ quan, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW (khóa XII) và Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh bảo đảm đồng bộ, khả thi, xác định đúng nhiệm vụ trọng tâm, rõ lộ trình, rõ trách nhiệm và đa dạng, linh hoạt các giải pháp, ban hành trước ngày 1/2/2017 để triển khai thực hiện; xác định những nhiệm vụ, giải pháp có thể thực hiện ngay để sau hội nghị triển khai nghị quyết ở cấp mình, phải khẩn trương quán triệt và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc, không chờ đợi; đối với các nhiệm vụ phải có hướng dẫn, phải chờ xây dựng cơ chế theo lộ trình thì phải phân công cho các cơ quan, đơn vị cụ thể triển khai sớm và đồng bộ, không để chậm trễ.

 

Toàn cảnh hội nghị.

Về các dự thảo chương trình, kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII), đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đại biểu tham gia góp ý trực tiếp vào dự thảo hoặc bằng văn bản gửi về Văn phòng Tỉnh ủy để tổng hợp, tiếp thu hoàn chỉnh, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành.

 

 

Theo Baothaibinh.com.vn