Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy

29/05/2018


Chiều ngày 28/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị nghe báo cáo và thảo luận về: dự thảo kế hoạch thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII): Nghị quyết số 18-NQ/TW một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả các đơn vị sự nghiệp công lập; báo cáo về một số dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương liên quan dự hội nghị.

Theo báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh: Thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, kế hoạch của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18, Nghị quyết số 19, thời gian qua, UBND tỉnh đã xây dựng nội dung dự thảo kế hoạch thực hiện 2 nghị quyết trên. Quá trình xây dựng nội dung các dự thảo kế hoạch, UBND tỉnh đã lấy ý kiến tham gia của các sở, ngành, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố. UBND tỉnh cũng tổ chức hội nghị thảo luận thống nhất nội dung dự thảo 2 kế hoạch bao gồm 4 phần: mục đích, yêu cầu; nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2018 - 2021 và giai đoạn 2022 - 2025; tổ chức thực hiện. Xác định đây là 2 nghị quyết quan trọng, quá trình tổ chức thực hiện sẽ liên quan đến bộ máy, chính sách con người, nên ngoài các nhiệm vụ, giải pháp trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), của Chính phủ, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể về rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh, các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố. Về việc sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, trong nội dung dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh cũng trình 2 phương án báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy thảo luận, quyết định.

Tại hội nghị, đã có 14 ý kiến phát biểu của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đều thống nhất cao với nội dung dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19; thống nhất sáp nhập, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo phương án 1 như trong dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với nội dung dự thảo các kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19. Đồng chí yêu cầu những nội dung nào đã quy định, chỉ rõ trong các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và nghị quyết của Chính phủ thì các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải chấp hành, tổ chức thực hiện nghiêm túc. Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất ban hành kết luận triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 như dự thảo kế hoạch của UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến của các thành viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ý kiến kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh hoàn chỉnh kế hoạch, tham mưu cho cấp có thẩm quyền ký ban hành kế hoạch, làm cơ sở triển triển khai thực hiện; chỉ đạo các ngành liên quan tiến hành rà soát, nghiên cứu đề xuất về các cơ chế, chính sách, phương án giải quyết các vấn đề liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm thực hiện tốt việc sắp xếp, sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan làm tốt công tác tuyên truyền về tinh thần Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19 và kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh, tạo sự thống nhất trong nhận thức, đồng thuận trong hành động tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết. Ban Tổ chức Tỉnh ủy phối hợp với các ban Đảng tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị cán bộ triển khai kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18 và Nghị quyết số 19; đề xuất thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ công tác chịu trách nhiệm từng nội dung công việc cụ thể để việc thực hiện các nghị quyết đạt hiệu quả cao nhất.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương đầu tư một số dự án phát triển đô thị trên địa bàn thành phố Thái Bình nhằm đáp ứng yêu cầu hoàn thiện các tiêu chí của đô thị loại 1.

Theo Baothaibinh.com.vn