UBND tỉnh nghe và cho ý kiến một số nội dung

07/09/2018


Chiều ngày 6/9, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Nội vụ báo cáo một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành; chủ tịch UBND các huyện, thành phố dự cuộc họp.

Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã nghe Sở Nội vụ báo cáo Đề án về số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp những người không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính; thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính và thi lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù tỉnh năm 2018.

Việc xây dựng Đề án về số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp những người không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh nhằm đổi mới, xây dựng tổ chức bộ máy đồng bộ, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 

Cụ thể là điều chỉnh, phân công nhiệm vụ của cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật, phù hợp với thực tiễn ở địa phương, tinh giản ít nhất 10% số lượng cán bộ, công chức cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề án cũng nhằm sắp xếp, quy định chức danh, số lượng, nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; đẩy mạnh thực hiện kiêm nhiệm các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố, giảm bớt chức danh theo tinh thần Kết luận số 64-KL/TW ngày 28/5/2013 của Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI); phấn đấu giảm 50% số lượng người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

Theo Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính; thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính và thi lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù tỉnh năm 2018, hiện tại tổng số công chức của tỉnh được các cơ quan, đơn vị đăng ký đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi nâng ngạch công chức là 266 người, trong đó dự thi lên chuyên viên chính là 241 người, dự thi lên chuyên viên là 25 người. Về thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính, có 14 người đủ tiêu chuẩn có nhu cầu dự thi. Về thi lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù, có 5 người có nhu cầu dự thi. Ngoài nêu rõ thực trạng và nhu cầu đăng ký chỉ tiêu, Đề án còn xác định đối tượng, điều kiện, tiêu chuẩn, nội dung, hình thức thi, thời gian thi.

Sau khi nghe ý kiến phát biểu, thảo luận của các đại biểu, kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh sự cần thiết của việc nghiên cứu, xây dựng Đề án về số lượng, chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp những người không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng quy trình xây dựng Đề án khá chặt chẽ, bảo đảm yêu cầu đặt ra. Về số lượng công chức cấp xã, đồng chí cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Nội vụ, theo đó số lượng công chức cấp xã loại I, loại II bố trí không quá 11 người, loại III bố trí không quá 8 người; còn việc cắt giảm thống nhất như trong Đề án. 

Đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thống nhất không quy định cụ thể số chức danh đối với con người, mà thực hiện mức khoán số lượng tối đa những người hoạt động không chuyên trách theo từng đơn vị hành chính cấp xã; việc bố trí cụ thể sẽ do các xã căn cứ vào tình hình thực tiễn địa phương để bố trí; cụ thể cấp xã loại I bố trí không quá 11 người, cấp xã loại II, loại III bố trí không quá 10 người. Thống nhất chức danh hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn là 16 chức danh. 

Đối với số lượng hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố giữ nguyên như hiện nay. Về mức phụ cấp hàng tháng, đề nghị phụ cấp kiêm nhiệm cần nghiên cứu kỹ hơn. Đồng chí đề nghị Sở Nội vụ tiếp thu ý kiến của các đại biểu, tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh để hoàn thiện Đề án trước khi trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. 

Về Đề án tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên và tương đương, ngạch chuyên viên chính; thi thăng hạng viên chức hành chính lên chuyên viên chính và thi lên chuyên viên chính đối với người làm việc tại các hội có tính chất đặc thù tỉnh năm 2018, đồng chí đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu lại chỉ tiêu thi nâng ngạch công chức bảo đảm tính pháp lý, tính cạnh tranh. Về hình thức thi, đề nghị nghiên cứu áp dụng hình thức thi trắc nghiệm trên máy tính.

Theo Baothaibinh.com.vn