Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy

10/09/2018


Chiều ngày 7/9, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh ủy về thực trạng tổ chức bộ máy, biên chế, đội ngũ cán bộ, công chức của Ban và tình hình thực hiện công tác xây dựng Đảng 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại cuộc làm việc với Ban Tổ chức Tỉnh uỷ. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy hiện có 29/35 biên chế được giao, trong đó 27 đồng chí có trình độ đại học trở lên, 21/29 đồng chí đạt trình độ cử nhân, cao cấp về lý luận chính trị. Có 29 đảng viên, sinh hoạt ở 5 chi bộ. Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức triển khai, quán triệt, phổ biến Quy định số 04-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của Tỉnh ủy về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, người lao động của Ban, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức, hành động để triển khai thực hiện có hiệu quả. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng xây dựng dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy; sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức của Ban sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt.

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ 8 tháng đầu năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã bám sát nhiệm vụ được giao, chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo triển khai, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trọng tâm là triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII). Từ tháng 4 năm 2015 đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 57 tổ chức, 71 lãnh đạo, quản lý. Giai đoạn 2015-2017, toàn tỉnh đã thực hiện tinh giản 1.848 biên chế. Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng tham mưu thực hiện kiêm nhiệm một số chức danh lãnh đạo, quản lý, thí điểm mô hình kiêm nhiệm chức danh người đứng đầu hoặc hợp nhất một số cơ quan cấp huyện có chức năng nhiệm vụ tương đồng… Kịp thời sửa đổi, bổ sung, ban hành một số quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác cán bộ bảo đảm đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp điều kiện của tỉnh. Thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời tham mưu giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. 

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu đánh giá cao Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức quán triệt, xây dựng phương án cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII); đồng thời đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy căn cứ vào Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), Quy định số 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ động xây dựng phương án, đưa ra giải pháp có tính cách mạng, khả thi để Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổng hợp giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua bảo đảm đúng số lượng lãnh đạo cấp phòng, số lượng các đơn vị trực thuộc. 

Về kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2018, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với đánh giá và nhiệm vụ đề ra của Ban Tổ chức Tỉnh ủy. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương nghiên cứu và đề xuất sửa đổi những điểm còn bất cập trong quy trình công tác cán bộ hiện nay; đề xuất phương án tổng thể điều động, luân chuyển cán bộ từ nay đến năm 2020. Căn cứ vào quy hoạch cán bộ chủ chốt của các ngành, các địa phương, từ thực tiễn công tác cán bộ ở các ngành, địa phương tham mưu cho tỉnh có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ. Giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận 34 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; kiểm tra đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đề án của UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII), sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị sự nghiệp công lập trong tỉnh. Sớm đưa ra thảo luận và quyết định bộ máy của ngành Công an từ tỉnh xuống cơ sở. Khẩn trương nghiên cứu đề xuất phương án kiện toàn các chức danh khuyết thiếu hiện nay gắn với công tác điều động, luân chuyển cán bộ; tham mưu ban hành kế hoạch thực hiện Quy định số 04 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc sắp xếp tổ chức bộ máy các ban tham mưu, giúp việc cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghiên cứu, đề xuất phương án kiện toàn các tổ chức sơ sở đảng, đồng thời giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các quy định khung về nhiệm vụ của đảng viên và quản lý đảng viên ở các loại hình tổ chức cơ sở đảng. Phối hợp với các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy sớm nghiên cứu đề xuất xây dựng sổ tay cẩm nang công tác cho bí thư chi bộ và ban chi ủy các chi bộ; có phương án bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ, cập nhật kiến thức cho bí thư chi bộ và ban chi ủy các chi bộ. Sớm nghiên cứu tham mưu cho tỉnh giải pháp hữu hiệu thực hiện tốt một số vấn đề cấp bách hiện nay như: phát triển chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Theo Baothaibinh.com.vn